KiesAdvies

Een ogenblik geduld

KiesAdvies

KiesAdvies

Dit is KiesAdvies. Een product van Nederland Kiest voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Met het antwoord geven op 20 stellingen kunnen wij uw gegevens vergelijken met de partijen die meedoen aan de verkiezingen. Na het invullen tonen wij de partij (of partijen) die het dichtst bij u staan.

Helaas zijn niet alle onderwerpen aan bod gekomen in een stelling. We hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen voor de komende kabinetsperiode. De applicatie moet toegankelijk zijn voor iedereen daarom wordt moeilijk taalgebruik zoveel mogelijk vermeden.

Álle partijen

Alle partijen die meedoen in alle kieskringen zijn opgenomen in deze stemhulp.

Uitleg

Wilt u voor het invullen van KiesAdvies lezen hoe het één en ander in elkaar zit? Lees dan onze uitleg.

Start »

Stellingen

Extra gewicht

Geef hieronder aan welke onderwerpen belangrijk voor u zijn. De stellingen bij deze onderwerpen worden dan zwaarder gewogen.
Het aangeven van extra gewicht is niet verplicht.

Dichtste bij

Verste weg

Uitslag bewaren

Hiermee kunt u uw uitslag altijd opvragen.
Helaas, omdat u te veel stellingen hebt beantwoord met 'Neutraal' of hebt overgeslagen kunnen wij geen betrouwbaar advies leveren.

VVD (Neutraal)

De beslissing hierover wordt in 2016 genomen. Het is wat de VVD betreft verstandig om ver vooruit te kijken, maar er zijn wel twee voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet het financieel verantwoord zijn. En er moet voldoende draagvlak onder de bevolking zijn. Op dit moment weten we nog niet of aan deze voorwaarden wordt voldaan.

PvdA (Neutraal)

Topsport is niet alleen goed vermaak, het stimuleert mensen bovendien om zelf te gaan sporten. Het zou fantastisch zijn om de Olympische Spelen binnen te halen. Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de kosten en baten. Mocht blijken dat het financieel onverantwoord is, dan zullen wij het plan niet steunen.

PVV (Neutraal)

PVV heeft geen toelichting gegeven.

CDA (Neutraal)

Het CDA ziet dat zo'n evenement een positieve uitwerking op deelname aan sport kan hebben, maar het is nu nog te vroeg daar een definitief standpunt over in te nemen.

SP (Neutraal)

Om definitief te kiezen voor de organisatie van de Spelen is het nodig dat snel een studie wordt gemaakt naar de benodigde faciliteiten. Pas dan weten we voor welke inspanningen we als land staan en of we dat aan kunnen.

D66 (Neutraal)

D66 heeft geen toelichting gegeven.

GroenLinks (Niet mee eens)

Om in aanmerking te komen voor de organisatie van Olympische Spelen zal Nederland allerlei garanties moeten geven zoals belastingvrijstellingen en speciale rijbanen. GroenLinks kan alleen maar instemmen met de komst van de Olympische Spelen als deze eisen niet worden gesteld.

ChristenUnie (Helemaal niet mee eens)

De ChristenUnie hecht veel waarde aan sportoefening. Maar de overheid moet niet als sponsor dienen. Het organiseren van de Olympische Spelen in Nederland is een te kostbare en niet realistische optie.

SGP (Helemaal niet mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Helemaal niet mee eens)

De Partij voor de Dieren ziet niets in het steken van miljoenen in het naar Nederland halen van een prestigeproject zoals de Olympische Spelen. We willen dat geld liever investeren in het voor iedereen toegankelijk maken van sport.

DPK (Helemaal niet mee eens)

Te duur en te commercieel en te hoge management kosten en privileges van IOC.

50PLUS (Neutraal)

50PLUS heeft geen toelichting gegeven.

PPNL (Niet mee eens)

Sommige eisen die het IOC aan een organiserend land oplegt zijn niet reëel.

MenS (Helemaal niet mee eens)

Dit is enorm duur. Wij willen geen belastinggelden in commerciële projecten steken.

LP (Helemaal niet mee eens)

De belastingbetaler dient niet gedwongen te worden evenementen te sponsoren. Olympische Spelen laten het organiserende land vrijwel altijd met een enorme schuld achter. Als het winstgevend was zou het bedrijfsleven er graag in investeren.

NL (Helemaal niet mee eens)

Nederland is veel te klein voor zo'n mega evenement. Bovendien het vergt enorme investeringen in extra infrastructuur en sportcomplexen waar eenvoudigweg het geld voor ontbreekt. Wel kan er worden samengewerkt met overige landen en met bedrijven en maatschappelijke partners zolang het maar voorkomt dat er nieuwe verspilling ontstaan aan geld, talenten en milieu.

SOPN (Neutraal)

Deze stelling wil de SOPN voorleggen aan de Nederlandse bevolking via een referendum.

PvdT (Mee eens)

Als wij de Olympische Spelen als katalysator kunnen gebruiken om een langetermijnvisie voor Nederland te hebben… wat willen wij met onze infrastructuur, wat willen wij met onze woningen doen, wat willen wij doen met onze sport, met alles… dan zijn de Olympische Spelen het ideale punt op de horizon om een nieuw Nederland te ontwikkelen waar we tientallen jaren profijt van zullen hebben.

LibDem (Neutraal)

Op dit moment hebben wij binnen Nederland geheel andere prioriteiten, die vragen om een integraal plan van aanpak. Een groot sportevenement klinkt heel leuk, maar het is ook nog erg vroeg om daar nu over te beslissen; dat kan over 6 jaar ook nog.

AeuP (Niet mee eens)

Olympische spelen zijn meestal niet dekkend. Er zijn betere doelen waar de beperkte financiele middelen aan besteed kunnen worden.

VVD (Helemaal mee eens)

Studeren is niet alleen een recht, het is ook een voorrecht. De overheid investeert fors in studenten. Dat is terecht, maar daar mogen we als samenleving wel wat voor terug vragen. Dit kan door de studiefinanciering te vervangen door een sociaal leenstelsel. Deze lening kunnen studenten na hun afstuderen in 20 jaar tegen een lage rente en inkomensafhankelijk terugbetalen. Zo maakt de student een meer bewuste keuze voor een eigen investering in de toekomst.

PvdA (Neutraal)

De aanvullende beurs voor studenten met ouders met een lager inkomens en de OV-jaarkaart blijven een gift. Financiële ondersteuning voor studenten is erg belangrijk om jongeren in staat te stellen te studeren. Omdat hoger opgeleiden een hoog inkomen gaan verdienen vindt de PvdA wel dat het eerlijk is van mensen na hun studie te vragen de basisbeurs terug te betalen via een sociaal leenstelsel.

PVV (Helemaal niet mee eens)

We handhaven de studiefinanciering voor de bachelorfase; we handhaven de OV-jaarkaart. Ook als je pappie geen rijke D66'er is moet je kunnen studeren. Dus moet de financiële drempel zo laag mogelijk liggen. Ook draaien wij de bezuiniging op het passend onderwijs terug.

CDA (Helemaal niet mee eens)

Wij staan voor behoud van de basisbeurs in zowel de bachelor- als masterfase. Hierdoor bevorderen we het studeren en voorkomen we het opbouwen van schulden.

SP (Helemaal niet mee eens)

De SP houdt de studiebeurs en de OV-studentenkaart in stand, voor de Bacheloropleiding en de Master.

D66 (Helemaal mee eens)

D66 wil dat Hoger Onderwijs voor iedereen die geschikt is, ook toegankelijk is. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van het Hoger Onderwijs verbeterd en talent meer gestimuleerd worden. D66 wil de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel en de vrijgekomen gelden investeren in verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

GroenLinks (Mee eens)

De huidige studiebeurs zorgt ervoor dat de bakker betaalt voor de opleiding van advocaat. GroenLinks wil dat studenten tijdens hun studie een studie-inkomen krijgen, dat ze naar draagkracht terugbetalen. Tegelijkertijd wordt de beurs voor studenten met minder draagkrachtige ouders wordt verhoogd en het collegegeld wordt verlaagd. Het geld dat de overheid met het afschaffen van de basisbeurs bespaart, wordt gebruikt omde kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs te verbeteren.

ChristenUnie (Helemaal niet mee eens)

De ChristenUnie wil de basisbeurs in stand houden voor de bachelor en de masterstudie, deze wordt dus niet omgezet in een sociaal leenstelsel.

SGP (Niet mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Helemaal niet mee eens)

De Partij voor de Dieren vindt dat studeren voor iedereen betaalbaar moet zijn. We willen het stelsel van studiefinanciering handhaven, en de boete voor ‘langstudeerders’ terugdraaien.

DPK (Helemaal mee eens)

DPK heeft geen toelichting gegeven.

50PLUS (Neutraal)

50PLUS heeft geen toelichting gegeven.

PPNL (Helemaal niet mee eens)

Onderwijs dient zo toegangelijk mogelijk te blijven. Dit is een essentiële voorwaarde voor een groeiende economie en een goed functionerende democratie. De piratenpartij is voor gratis maken van alle onderwijs.

MenS (Helemaal niet mee eens)

Geld moet geen belemmering zijn om een goede opleiding te ontvangen. Goed opgeleide jongeren zijn een noodzaak in deze samenleving. Wij willen hen niet al zo vroeg in hun leven opzadelen met torenhoge schulden.

LP (Mee eens)

Hoewel de kenniseconomie belangrijk is, is het geen taak van de overheid om studenten gratis geld te geven. Een studie is een investering in de eigen toekomst. De student profiteert van die investering, en mag daar dan ook best voor betalen. Het verstrekken van een lening aan een student dient voor zowel particulieren als bedrijven fiscaal aantrekkelijk te zijn, zodat de overheid zich niet meer hoeft te bemoeien met financiering van studenten.

NL (Niet mee eens)

Wij hebben een goed opgeleide beroepsbevolking nodig en er mag geen belemmering zijn voor jongeren die willen en kunnen studeren. In bepaalde gevallen kan er worden gekeken naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van een leenstelsel.

SOPN (Helemaal niet mee eens)

De SOPN wil iedereen een eigen ontwikkelbudget geven.

PvdT (Niet mee eens)

Een grote schuld bij de start van je carrière is geen goed idee.

LibDem (Niet mee eens)

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Eventueel kan er voor de Masterfase een sociaal leenstelsel onderzocht worden, maar de langstudeerboete moet van de baan en een tweede studie of veranderen van studierichting moet mogelijk blijven.

AeuP (Mee eens)

Lening in beperkte mate. Dit geeft mede een extra stimulans voor de studenten om goed door te studeren.

VVD (Helemaal mee eens)

Kennis en innovatie zijn essentieel voor onze economie. Elke euro die we in de ruimtevaartsector investeren, levert ons minstens 2,2 euro op. Als niet investeren, dan lopen we opdrachten mis. Kennis en technologie gaan verloren. Ook de banen van de 2700 mensen die werken bij het Europese centrum voor ruimtevaart (ESTEC) in Noordwijk in gevaar. We moeten deze kip met gouden eieren niet slachten, maar juist sterker maken. Tenzij we willen dat André Kuipers de laatste Nederlander in de ruimte was.

PvdA (Mee eens)

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs staat voor de PvdA voorop. Onderwijs is en blijft cruciaal voor de kansen van kinderen, om de dromen en doelen van jongeren te helpen bereiken en bij te dragen aan een sterke en sociale samenleving. Goed onderwijs leidt tot meer banen, meer groei en dus tot een betere economie. Juist nu moeten we investeren in bedrijvigheid en het beste onderwijs voor onze kinderen. Zo scheppen we banen voor jong en voor oud. Zo stomen we Nederland klaar voor de toekomst.

PVV (Neutraal)

PVV heeft geen toelichting gegeven.

CDA (Mee eens)

Nederland moet beseffen dat de ruimtevaart meer is dan één astronaut. "Er gaan duizenden banen schuil achter die ene astronaut. En die moeten we in stand houden".

SP (Mee eens)

Voor een bloeiende economische ontwikkeling is innovatie van groot belang. In die vernieuwing blijft Nederland achter. De overheid moet daarom meer investeren in de kenniseconomie en de private sector stimuleren om dat ook te doen.

D66 (Helemaal mee eens)

Wetenschap en onderzoek zijn cruciaal voor onze economische groei en welzijn. Op de universiteit wordt studenten kritisch nadenken en beschouwen bijgebracht. Daarvan profiteert de hele samenleving. Op onze toegankelijke universiteiten 25 bieden wij brede vorming, stimuleren we verdieping en excellentie en zorgen we voor een basis van wereldklasse door te investeren in fundamenteel onderzoek.

GroenLinks (Mee eens)

Er wordt meer geïnvesteerd in kennisontwikkeling op het gebied van energie, klimaat en het efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Investeringen gaan niet alleen naar topsectoren en toegepast onderzoek, maar naar de breedte van de wetenschap waarbij de academische onafhankelijkheid essentieel is. Fundamenteel onderzoek is de basis van vooruitgang. De overheid erkent dat belang en staart zich niet blind op directe toepasbaarheid voor het bedrijfsleven.

ChristenUnie (Mee eens)

Onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling zijn van vitaal belang voor Nederland als kenniseconomie. Innovatie is de sleutel tot duurzame groei van de Nederlandse economie en het versterken van onze concurrentiepositie. De ChristenUnie kiest niet voor investeringen in ruimtevaart, maar voor sectoren waar Nederland economische en maatschappelijke meerwaarde bereikt, zoals in de high tech-sector, chemie en duurzame energie.

SGP (Neutraal)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Mee eens)

De Partij voor de Dieren wil de kenniseconomie behouden en versterken. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is van essentieel belang voor een goede, vruchtbare en onafhankelijke wetenschap. We willen vooral op het terrein van duurzaamheid en hernieuwbare energie meer investeren.

DPK (Neutraal)

De vraag is wie er moet investeren. Bedrijfsleven ja, de overheid met mate.

50PLUS (Neutraal)

50PLUS heeft geen toelichting gegeven.

PPNL (Helemaal mee eens)

Kenniseconomie is gebaat bij delen informatie (hervorming auteursrecht - patentrecht).

MenS (Niet mee eens)

Het is wel belangrijk om onze kennis up to date te houden, maar investeren in ruimtevaart technologie vinden wij niet de goede keuze. Dit mede vanwege de militaire toepassingen hiervan.

LP (Niet mee eens)

Een kenniseconomie is belangrijk, maar investeringen dienen door het bedrijfsleven gedaan te worden, niet door een overheid. Bedrijven investeren alleen als er winst mee behaald kan worden, overheden verhalen de verliezen op de belastingbetaler.

NL (Helemaal mee eens)

Kenniseconomie is steeds meer de kurk waarop onze economie drijft en dus zorgt voor onze welvaart en welzijn. Investeringen moeten altijd een gericht doel hebben en hierbij moet ook het bedrijfsleven zijn steentje bijdragen. In plaats van bureaucratische subsidies kan er beter worden gewerkt met belastingvoordelen bij bewezen rendementen en marktrijpe oplossingen.

SOPN (Neutraal)

De SOPN wil volledige openheid over innovatieve technologie en wetenschap.

PvdT (Mee eens)

De PvdT zet in op op innovatie en vooruitgang.

LibDem (Helemaal mee eens)

Nederland moet verder blijven investeren in de kenniseconomie, waarvan onderdelen ook ruimtevaart zijn. Hoewel het nut daarvan vaak moeilijk direct te zien is, zijn diverse technische toepassingen bijvoorbeeld ook goed inzetbaar voor andere doeleinden (medische apparatuur, luchtvaart).

AeuP (Helemaal mee eens)

Investeren in onderwijs, wetenschap en zorg is een speerpunt.

VVD (Niet mee eens)

De VVD is altijd voor een zuinige overheid geweest. De afgelopen jaren hebben we gezien dat het in het Nederlands belang is als ook andere eurolanden hun huishoudboekje op orde hebben. Andere eurolanden moeten hun tekorten terugdringen en bijdragen aan een stabiele euro. Als eurolanden hun overheidsfinanciën niet op orde brengen, moet niet worden geschroomd om sancties op te leggen. In eerste instantie moeten die landen een boete krijgen. Als dat niet helpt is het uiteindelijk onvermijdelijk dat het betreffende land de euro zal moeten verlaten.

PvdA (Helemaal niet mee eens)

De PvdA is een groot voorstander van Europese samenwerking. Dat brengt ons vrede, vrijheid en welvaart. Samen staan we wereldwijd sterker met één munt. Nederland is een exporteconomie, we verdienen een groot deel van ons inkomen in het buitenland. De Euro levert daar een grote bijdrage aan.

PVV (Helemaal mee eens)

Wij zijn de enigen die zeggen: uit die fuik. Het touw om onze nek dat ons vastbindt aan de eurocraten en de geldsmijters moet los. Wij zijn de enigen die tegen de ongekozen eurocraten zeggen: jullie einde is ons begin. Jullie droom is onze nachtmerrie. Jullie verlies is onze winst. Wij zijn de enigen die zeggen: het moet maar eens afgelopen zijn. Nu weer baas in eigen land. Onze vlag is rood-wit-blauw. Uit de EU. Uit de euro.

CDA (Helemaal niet mee eens)

Terug naar de gulden gaat ten koste van onze export. Nederland is voor 70% afhankeiljk van handel met het buitenland. geen goed idee dus!

SP (Niet mee eens)

De SP was tegen de invoering van de euro, omdat een monetaire unie zonder gemeenschappelijk economisch beleid en hele nauwe politieke samenwerking niet stabiel is. Daarin hebben wij gelijk gekregen. Nu de euro er is, moeten de munt echter niet zomaar afschaffen. Dat kost namelijk ook veel geld.

D66 (Helemaal niet mee eens)

D66 zegt JA tegen Europa. Europese integratie is een waarborg voor vrede, veiligheid en welvaart. In een wereld met opkomende grootmachten en uitdagingen die landsgrenzen overschrijden is het cruciaal dat Europa samenwerkt.

GroenLinks (Helemaal niet mee eens)

De euro is voor veel Nederlanders een van zelfsprekendheid. Het maakt het makkelijker om over de grens te betalen. Bovendien is de euro goed voor de Nederlandse economie, die draait op handel met Europese lidstaten. Natuurlijk wil GroenLinks dat Nederland met de euro blijft betalen.

ChristenUnie (Niet mee eens)

De ChristenUnie bepleit geen teruggang naar de gulden, maar wil wel de mogelijkheden onderzoeken om tot oplossingen te komen, waarbij er weer echt perspectief komt voor alle eurolanden. Nederland kan andere landen niet dwingen de eurozone te verlaten, maar Nederland kan en moet voor zichzelf wel de alternatieven snel en serieus onderzoeken.

SGP (Neutraal)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Mee eens)

Een muntunie tussen landen met zeer verschillende economische tempo’s zit vol risico’s. Vasthouden aan de euro in z’n huidige vorm is dan ook een heilloze weg die veel geld kost. De Partij voor de Dieren pleit voor differentiatie in de eurozone, bijvoorbeeld tussen noord en zuid en/of met de invoering van een parallelle munt.

DPK (Neutraal)

De euro kan alleen overleven als kan worden afgedwongen dat begrotingen binnen de bandbreedte blijven. Als dat niet kan snel kan, zal de euro eindigen en richt DPK zich op landen met gelijke begrotingdprincipes in europa. Dan komt een neuro dichterbij.

50PLUS (Helemaal niet mee eens)

50PLUS is niet tegen Europa of de euro. Wij denken toekomstgericht. Wel zijn we tegen het onbegrensd uitbreiden van het ESM-noodfonds. Volgens deskundigen tijdens een hoorzitting van de Eerste Kamer op 12 juni 2012 is er eerder 1500 miljard dan de maximale 500 miljard nodig. Door het instabiele regeringsbeleid draaien de belastingbetalers hier de komende jaren voor op. Dat is wanbeleid en onaanvaardbaar.

PPNL (Helemaal niet mee eens)

Stoppen met de Euro is symboolpolitiek en reactionisme. De Euro is het probleem niet. Een andere munteenheid of een andere groep landen zouden uiteindelijk dezelfde problemen krijgen als de onderliggende problematiek niet aangepakt wordt.

MenS (Niet mee eens)

Niet stoppen met de euro, daar dit veel problemen geeft en duur is. Wel de Nieuwe Gulden als eigen lokaal muntsysteem invoeren om ons meer crisisbestendig te maken en de lokale economie te stimuleren.

LP (Mee eens)

Het probleem van de Euro is dat deze ongedekt is: er staat geen reële waarde tegenover. Dit probleem wordt niet opgelost door uit de Euro te stappen en een nieuw soort fiat-geld te starten, dit probleem is alleen op te lossen door, eventueel naast de Euro, een goudgedekte munt te introduceren.

NL (Helemaal niet mee eens)

De werkelijkheid is dat de Euro een gegeven is en dat het een prima munt is om te hebben. Hetvergemakkelijkt het internationale verkeer van goederen en diensten.Het achterliggende probleem is dat er nu een crisis is die veel meer te maken heeft met marktspeculatie, gebrek aan moraal bij bankiers en een volstrekt gebrek aan transparantie en toezicht.Er moet zeker in Europa veel meer directe democratie komen, meer begrotingsdisciplineen een eerlijke verantwoording. Nederland is geen eiland dat zich zomaar zonder schade kan isoleren van de rest van de wereld en denken dat met een oude florijn de economische problemen zijn opgelost.

SOPN (Helemaal mee eens)

De euro mist een democratische grondslag volgens de SOPN.

PvdT (Niet mee eens)

De euro willen we zo goed mogelijk benutten.

LibDem (Helemaal niet mee eens)

De monetaire unie is van groot belang voor de positie van Nederland in de internationale economie (handel). De gezamenlijke munt moet daarom gewoon blijven. Degenen die zeggen dat Nederland uit de Eurozone moet stappen, hebben dit totaal niet kunnen onderbouwen. Wij willen overigens geen Verenigde Staten van Europa, dat is een flinke stap te ver.

AeuP (Helemaal mee eens)

Speerpunt van de partij.

VVD (Helemaal niet mee eens)

De VVD wil dat mensen elkaar open en herkenbaar tegemoet treden. Daarom zijn we voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding.

PvdA (Mee eens)

Een volledig boerkaverbod druist in tegen het principiële recht op vrijheid om je eigen leven in te richten. De PvdA vindt de boerka echter niet passen bij onze vrije en geëmancipeerde samenleving. Het ontneemt vrouwen de mogelijkheid tot ontplooiing en participatie. Waar gelaatsbedekkende kleding bijvoorbeeld in het onderwijs of in het openbaar vervoer een reëel probleem vormt, moet het gewoon worden verboden. Dit kan ook al.

PVV (Helemaal niet mee eens)

De oprukkende islam is een bedreiging. Deze ideologie staat haaks op de vrijheid. Niet alleen voor haar aanhangers, maar voor de hele Westerse wereld. Progressieve politici zijn graag bereid het deze totalitaire filosofie naar de zin te maken. De Partij voor de Vrijheid zegt: geen centimeter ruimte voor de islam in Nederland. Dat betekent dat we met plezier de zegepralen van de islam in onze straten tegengaan: de minaretten, de boerka’s, de hoofddoekjes etc. Wie behoefte heeft aan dergelijke zaken kan prima terug. Graag zelfs.

CDA (Niet mee eens)

Het is belangrijk voor het matschappelijk verkeer dat je gezicht zichtbaar is. Een boerka staat deelname aan de samenleving in de weg.

SP (Mee eens)

De boerka en nikab belemmeren de emancipatie, integratie en participatie van vrouwen. Daarom moeten de boerka en nikab op scholen en bij publieke functies verboden worden. Wij kunnen echter emancipatie niet opleggen en vrouwen bevrijden van hun boerka of nikab. Dat zullen zij zelf moeten doen. Een algeheel verbod van gezichtsbedekkende kleding is derhalve niet de oplossing voor emancipatie van vrouwen.

D66 (Helemaal mee eens)

D66 ziet geen aanleiding voor het boerkaverbod. Mensen zijn vrij in hun kledingkeuze. Als het gaat om werk mogen echter wel eisen aan gesteld worden. Zo kan er bepaalde kleding worden voorgeschreven omwille van de hygiëne, de veiligheid of de neutraliteit die een bepaalde functie moet uitstralen.

GroenLinks (Mee eens)

Autonomie behoort tot het DNA van de Nederlandse identiteit. Dat betekent dat je vrij bent om aan te trekken wat je wil. Het betekent dat de overheid je niet mag vertellen wat je 's ochtends wel en niet mag aantrekken, maar ook dat de man of imam een vrouw niet mag dwingen een boerka aan te trekken. Baas over eigen identiteit betekent dat je daar zelf over beslist.

ChristenUnie (Niet mee eens)

Omdat wij elkaar ons gezicht laten zien, verdraagt gelaatsbedekkende kleding zich slecht met normale sociale interactie. Waar de openbare orde, de veiligheid of de normale sociale interactie wordt belemmerd, is een verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding als boerka’s gerechtvaardigd (OV, scholen, openbare gebouwen).

SGP (Niet mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Mee eens)

De Partij voor de Dieren ziet geen heil in het verbieden van het dragen van bepaalde soorten kledingstukken door de overheid.

DPK (Helemaal niet mee eens)

Alle gelaatsbedekkende kleding is ontoelaatbaar in de openbare ruimte omdat we in Nederland herkenbaar willen blijven, is ook een veiligheids aspect. Bovendien kan een boerka getuigen van onderdrukking van een vrouw.

50PLUS (Helemaal niet mee eens)

Gezicht bedekkende kleding (o.a. bivakmutsen en maskers) worden in het openbaar verboden. iedereen moet herkenbaar zijn ook vanwege de criminaliteit.

PPNL (Mee eens)

Een ieder is vrij zich in het openbaar te vertonen zo hij/zij wil; het past de overheid niet om deze individuele vrijheid te beperken.

MenS (Neutraal)

In openbare functies geen Burka, maar verder mag men zich naar wens kleden. We verbieden ook geen integraalhelmen, die ook het gezicht bedekken.

LP (Mee eens)

Iedereen moet vrij zijn in de eigen kledingkeuze. Het is aan burgers en bedrijven om te bepalen of zij met onherkenbare mensen willen omgaan. De overheid dient altijd neutraal te zijn, omgang met burkadraagsters mag niet worden afgedwongen. Mensen in overheidsfuncties dienen neutraliteit uit te stralen, en derhalve géén gezichtsbedekkende kleding te dragen.

NL (Neutraal)

Elk wetsvoorstel mag worden ingediend in een democratie. De vraag is moet je wel een wet willen maken voor een paar tientallen mensen die een Boerka dragen. Het zou veel beter zijn om dergelijke zaken lokaal te regelen door met deze individuele mensen het gesprek aan te gaan. En als er een maatschappelijk probleem zou zijn dan kan het beter lokaal worden opgelost.

SOPN (Niet mee eens)

De SOPN vindt dit alleen van toepassing voor de uitoefening van een publieke functie.

PvdT (Niet mee eens)

Goede communicatie start met elkaar recht in de ogen kunnen zien.

LibDem (Helemaal mee eens)

Religieuze uitingen in kleding moeten worden toegestaan. Het boerkaverbod is een zeer eenzijdige maatregel, wat lijkt op Moslim-pesten.

AeuP (Neutraal)

Er bestaan al voldoende regels en wetten om dit item af te kunnen werken.

VVD (Mee eens)

Dankzij het kabinet Rutte is er nu een afspraak met de sector, dat een mooie balans is tussen de vrijheid van godsdienst aan de ene kant en het maximaal beperken van het lijden van dieren aan de andere kant.

PvdA (Neutraal)

Voor de PvdA is het uitgangspunt dat het lijden van dieren zoveel mogelijk moet worden beperkt bij de slacht. Daarom is verdoving op dit moment verplicht. Enige uitzondering is de rituele Joodse en islamitische slacht waarvoor de wet verdoving niet verplicht stelt. Voor een verbod op onverdoofde slacht was geen parlementaire meerderheid. De situatie zoals deze is blijft dus gehandhaafd maar wel worden dieren beter beschermd tegen nodeloos lijden.

PVV (Helemaal niet mee eens)

Het ritueel slachten moet wettelijk worden verboden. De PVV zal wetsvoorstellen die daartoe strekken ook in de toekomst blijven steunen.

CDA (Mee eens)

Ritueel slachten moet met zorg voor dierenwelzijn plaatsvinden.

SP (Niet mee eens)

Een dier is meer dan een stuk vlees. We moeten goed voor dieren zorgen, zowel in hun levensomstandigheden als bij de slacht. Daarom zijn wij voor een verbod op de onverdoofde slacht. Dat is beter voor het dierenwelzijn.

D66 (Neutraal)

Vanuit de overtuiging dat een beschaafde samenleving fatsoenlijk en veilig omgaat met dieren wil D66 dat stallen verbeteren, dat dieren meer ruimte krijgen voor natuurlijk gedrag en dat onnodig antibioticagebruik en dierproeven verder worden ingeperkt.

GroenLinks (Niet mee eens)

GroenLinks vindt dat de huidige praktijk van ritueel slachten tot teveel dierenleed leidt. Daarom moet deze praktijk worden verboden. GroenLinks wil bij zo'n verbod oog houden voor de godsdienstvrijheid van Joden en Moslims.

ChristenUnie (Mee eens)

Er moet geen verbod op ritueel slachten komen. Dat perkt de godsdienstvrijheid ontoelaatbaar in. Een verbetering van dierenwelzijn is ook met minder ingrijpende maatregelen mogelijk, door bijvoorbeeld met de geloofsgemeenschappen mee te denken over vormen van diervriendelijk slachten. En door duidelijk te maken dat we het zelf thuis slachten niet zullen toestaan en harder zullen aanpakken.

SGP (Helemaal mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Helemaal niet mee eens)

Slachten zonder verdoving is bij wet verboden, alleen voor religieuze gemeenschappen wordt hiervoor nu nog een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering brengt onacceptabel dierenleed met zich mee. Wij willen daarom dat ook de rituele slacht wordt uitgevoerd volgens de algemeen geldende regel dat dieren vooraf verdoofd moeten worden. De Partij voor de Dieren heeft een initiatiefwet ingediend om de uitzondering voor de rituele slacht om verdoving achterwege te laten, te schrappen. Deze initiatiefwet is door de Eerste Kamer verworpen, maar de Partij voor de Dieren zal op korte termijn opnieuw een wetsvoorstel indienen voor een totaalverbod op de onverdoofde slacht. Rituele slacht blijft dan wel mogelijk, maar alleen wanneer ook deze slacht uitgevoerd wordt volgens de wettelijke regel dat dieren vooraf worden verdoofd en pijn, angst en stress tot het minimum worden beperkt. De 40 seconden die nu wordt afgesproken betekent nog steeds onacceptabel lijden voor de dieren en deze afspraak staat een totaalverbod op de onverdoofde rituele slacht in de weg. De dieren schieten hier niets mee op, zo heeft ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde aangegeven. De Nederlandse wet stelt dat dieren, als zij worden geslacht, elk vermijdbaar lijden moet worden bespaard. Dit strookt niet met het voorstel dat nu op tafel ligt, waarin dieren 40 seconden mogen lijden alvorens ingegrepen moet worden. De Partij voor de Dieren wil dat er voorafgaand aan alle slacht een verdoving wordt toegepast.

DPK (Niet mee eens)

Alle slachtmethodes zijn niet uiteraard niet zo gewenst, maar een mens eet nu eenmaal vlees. De minst belastende methode voor het sterven van een dier moet dan toegelaten worden.

50PLUS (Helemaal niet mee eens)

Onnodig dierenleed wordt nadrukkelijk bestreden. Er komt een verbod op onverdoofd ritueel slachten.

PPNL (Neutraal)

PPNL heeft geen toelichting gegeven.

MenS (Mee eens)

Het gaat om het voorkomen van onnodig dierenleed. Maar wanneer gaan we onze bio-industrie met het vele dierenleed aanpakken?

LP (Niet mee eens)

Het is aan burgers en bedrijven of zij met dierenmishandelaars willen omgaan. De LP is uiteraard tegen dierenmishandeling, maar ziet wetgeving niet als oplossing. Zoals een verbod op drugs de drugs niet heeft laten verdwijnen zal een verbod op ritueel slachten het ritueel slachten niet laten verdwijnen.

NL (Neutraal)

Het slachten van dieren moet altijd zo diervriendelijk mogelijk gebeuren en in de huidige wijze van mega stallen en fabrieksmatige slachthuizen, is het maar de vraag of ritueel slachten zoveel erger is. Bovendien ook hier geldt de vraag om hoeveel gevallen gaat het en moet je dan weer een centrale wet gaan maken.

SOPN (Helemaal niet mee eens)

De SOPN wil een einde aan beestachtige praktijken met dieren.

PvdT (Niet mee eens)

De PvdT wil onnodig lijden van dieren voorkomen.

LibDem (Mee eens)

Dieren moeten altijd met respect behandeld worden, dat moet het uitgangspunt zijn. Pas wanneer daar geen sprake (meer) van is, moet de overheid ingrijpen.

AeuP (Niet mee eens)

Dierenleed zoveel als mogelijk vermijden.

VVD (Helemaal niet mee eens)

Iedereen moet zich verzekeren voor het basispakket. Deze verplichting brengt met zich mee dat het basispakket bestaat uit noodzakelijke medische zorg, die werkzaam is (zinnig) en kosteneffectief (zuinig). Alles wat daaraan niet voldoet, moet uit het basispakket. Als een kleine uitgave zinnig en kosteneffectief is, moet de zorgverzekeraar deze dus gewoon betalen.

PvdA (Niet mee eens)

De Partij van de Arbeid vindt dat zorg beschikbaar moet zijn voor iedereen, ongeacht inkomen. Wij vinden dat het verkleinen van het basispakket niet de juiste manier is om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Door te snijden in vergoedingen voor aandoeningen met een lage ziektelast bestaat het risico dat mensen afzien van behandeling van een lichte aandoening en daarna alsnog meer een duurdere zorg nodig hebben.

PVV (Helemaal niet mee eens)

PVV heeft geen toelichting gegeven.

CDA (Mee eens)

Om de stijgende kosten van de zorg in de hand te houden, moet het basispakket helaas verder beperkt moeten worden tot noodzakelijke zorg, die mensen niet zelf kunnen dragen.

SP (Helemaal niet mee eens)

Ziek zijn is geen keuze en moet daarom niet bestraft worden. Als het aan de SP ligt wordt daarom ook het eigen risico fors verlaagd.

D66 (Mee eens)

D66 pleit voor verdere uitbouw van de individuele zeggenschap over de keuze van zorg en zorgverleners en maakt zich daarom sterk voor een toekomstbestendig persoonsgebonden budget. De daarvoor benodigde indicatiestelling moet plaatsvinden op functionele basis. Fraude wordt krachtig bestraft. Zo versterkt D66 de positie van de patiënt en stimuleert innovatieve en goedkopere oplossingen binnen de AWBZ. Door deze aanpassingen in de AWBZ zullen ouderen voor zorg- en service-uitgaven vaker hun opgebouwde vermogen aan moeten spreken. D66 ziet vermogen in pensioen of woning en zorg meer en meer als communicerende vaten. Gezorgd moet worden dat financieringsinstrumenten zoals omkeerhypotheken en zorgsparen beschikbaar zijn. Wie een tijd geen zorg nodig heeft, spaart voor de tijd dat dit wel zo is.

GroenLinks (Niet mee eens)

Het basispakket van zorgverzekeringen moet niet worden ingeperkt. Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg, of je nu rijk bent en een aanvullende verzekering kunt betalen, of arm en bent aangwezen op het basispakket. Voor de mensen met een laag inkomen is het cruciaal dat de belangrijkste zorg in het basispakket blijft.

ChristenUnie (Mee eens)

Het basispakket kan zo worden ingericht dat gepast gebruik wordt bevorderd. Behandelmethoden waarvan de werkzaamheid niet vaststaat, dure, nieuwe medische technologieën, behandelingen en medicijnen worden niet automatisch in het pakket opgenomen.

SGP (Helemaal mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Helemaal niet mee eens)

De Partij voor de Dieren vindt dat de gezondheidszorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dat betekent geen eigen bijdrage, ook niet voor het ziekenhuis, de huisarts of de psychiater. In plaats daarvan willen we de premie voor de zorgverzekering en het eigen risico inkomensafhankelijk maken.

DPK (Mee eens)

Alles verzekeren is duur. Een eigen risico is maakt de premie lager en geeft bovendien aan dat zorg geld kost. Dat verhoogt het bewustzijn dat we met zorg ook kostenbewust moeten omspringen.

50PLUS (Niet mee eens)

50PLUS heeft geen toelichting gegeven.

PPNL (Neutraal)

Hervorming van de zorg, ondermeer door aanpakken van patenten op medicijnen zorgt voor een grotere besparing dan bezuinigen op 'kleine uitgaves', welke voor een grote groep mensen relatief zijn. Er zou beter gekeken moeten worden naar herbruik van hulpmiddelen als een rollator. In plaats van de vergoeding helemaal schrappen, zou je tweedehands gebruik moeten kunnen stimuleren. Het gebeurt nu heel vaak dat prima rollators (maar ook rolstoelen of andere hulpmiddelen) weggegooid worden na overlijden van een patient - terwijl deze nog in prima staat zijn.

MenS (Helemaal niet mee eens)

De kosten zitten niet in kleine uitgaven, maar wel in hoge salarissen, bonussen en dure behandelingen. Vele kleine uitgaven samen kan de kosten aardig doen oplopen. Daarnaast willen we investeren in preventie en de uitgaven die we daarvoor doen zijn vaak klein. dat moet financieel niet ontmoedigd worden.

LP (Niet mee eens)

Het moet consumenten en verzekeraars vrij zijn om elke vorm van contract aan te gaan. Welke voorwaarden er in zo'n polis staan is niet aan de overheid om te bepalen, maar aan de contractpartijen. Betaalbaarheid van de zorg wordt gegarandeerd door de bureaucratie vanuit Den Haag te laten verdwijnen, zodat de arts er weer voor zijn patiënt kan zijn, in plaats van de helft van de tijd formulieren in te vullen.

NL (Helemaal niet mee eens)

Wat zijn kleine uitgaven? 100 kleine uitgaven van 10 euro is samen weer 1000 euro. De vraag over de betaalbaarheid van de zorg is een veel complexere kwestie en het begint met het kiezen voor meer kleinschalige zorg zoals buurtzorg en het schrappen van de bureaucratie in de zorg met een overdaad aan managers en duurbetaalde directeuren. Vanzelfsprekend moet er een eigen risico zijn zodat de mensen eerst hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

SOPN (Helemaal niet mee eens)

De zorgverzekeraars verdienen fors geld over de rug van zieke mensen. De SOPN wil hier een einde aan maken.

PvdT (Niet mee eens)

De drempel naar gezondheid dient zo klein mogelijk te zijn.

LibDem (Helemaal niet mee eens)

De grote weeffouten in het Nederlandse zorgstelsel moeten hervormd worden, zodat de regie niet bij verzekeraars blijft liggen, maar bij patiënt en arts. Het eigen risico moet vervangen worden door een (kleine) eigen bijdrage.

AeuP (Helemaal niet mee eens)

Hiermee begeeft men zich op een hellend vlak waarbij het onduidelijk is waar de grenzen voor vergoeden en niet vergoeden in de toekomst zal liggen. Daarnaast creert dit een inefficiency in administratieve afhandeling.

VVD (Helemaal mee eens)

Er wordt in Nederland veel moois gemaakt, ontworpen en ten toneel gebracht, maar in het verleden waren kunstenaars te veel afhankelijk van overheidssubsidies. Dankzij de VVD is hier een einde aangekomen. Deze koers wordt doorgezet.

PvdA (Neutraal)

De komende jaren zullen we grote financiële keuzes moeten maken. Iedereen in Nederland zal hiermee te maken krijgen. Het belang van kunst en cultuur mag niet onderschat worden, dat er mogelijk wel iets bezuinigd moet worden op kunst en cultuur sluit de PvdA niet uit. De lasten van eventuele bezuinigingen moeten eerlijk gedeeld worden. Bovendien moeten bezuinigingen wel op een verantwoorde manier worden uitgevoerd, daarom draaien we de onverantwoorde BTW-verhoging op de podium- en beeldende kunsten van 6% naar 19% definitief terug.

PVV (Helemaal mee eens)

Kunstsubsidies, daar stoppen we mee. Onze mooie Nederlandse taal verdedigen we. Dus communiceert de overheid alleen in het Nederlands. Het Afrikaans is nauw verwant met het Nederlands. De taal, gesproken in Zuid-Afrika en Namibië, wordt steeds verder gemarginaliseerd. Nederland komt op voor het Afrikaans en zijn sprekers, bijvoorbeeld via de ambassades en de Taalunie.

CDA (Niet mee eens)

De cultuursector heeft al een grote bezuiniging ondergaan. Cultuur en erfgoed dragen bij aan identiteit en innovatie.

SP (Niet mee eens)

Het bevorderen en ruim baan geven aan allerlei vormen van creativiteit verrijkt ons leven. Een breed aanbod van kunst en cultuur dient daarom beschikbaar en toegankelijk te zijn voor een groot publiek.

D66 (Niet mee eens)

Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor iedereen, geen ‘hobby’ of luxegoed voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen verbinden en onderscheiden. Ze helpen een samenleving om voortdurend op zichzelf te reflecteren. Wij vinden een sterke culturele en creatieve sector een essentiële voorwaarde voor een open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving.

GroenLinks (Niet mee eens)

GroenLinks wil niet bezuinigen op cultuur Een open samenleving vereist een cultuur van debat. Een bruisende culturele sector draagt daar aan bij. Kunstsubsidies verdienen we dubbel terug: internationaal vermaarde orkesten en Hollandse meesters zijn een visitekaartje aan de wereld. In steden waar de kunsten bloeien, wonen en werken mensen graag.

ChristenUnie (Mee eens)

Minder subsidie, meer creatieve financiering. Financieringsvormen zoals garantieregelingen of leningen die na aflossing opnieuw aan anderen kunnen worden verstrekt kunnen startende getalenteerde kunstenaars helpen hun beroepspraktijk op te bouwen.

SGP (Helemaal mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Helemaal niet mee eens)

Kunst en cultuur staan voor immateriële waarden die belangrijk zijn in een samenleving. Daarom vindt de Partij voor de Dieren dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom kiezen wij voor het lage btw-tarief van 6%.

DPK (Mee eens)

Waarom is er subsidie met een 1% regeling voor kunstenaars en niet voor andere beroepsgroepen en waarom 1% en niet 0,5%? Het is beter als alle beroepen zich zelf zo veel mogelijk bedruipen met eigen verdiensten. De staat zou een minimale kunststand in takt moeten houden, maar vanaf het huidige niveau kan het wel terug en moeten instellingen zelf meer inkomsten verwerven. Waarom heeft men wel een hoge prijs over voor een popconcert in de Arena en niet in een concertzaal?

50PLUS (Neutraal)

50PLUS heeft geen toelichting gegeven.

PPNL (Niet mee eens)

PPNL heeft geen toelichting gegeven.

MenS (Neutraal)

Dat hangt af van om wie of wat het gaat. Wij willen vooral geld uitgeven aan lokale initiatieven, dicht bij de mensen zelf.

LP (Helemaal mee eens)

Subsidies moeten volledig worden afgeschaft. De belastingbetaler dient niet gedwongen te worden voor andermans hobby's te betalen. De kunst wordt niet beter van subsidie, de belastingbetaler ook niet.

NL (Neutraal)

Een gezonde kunstsector is voor een land van groot belang. De vraag is bereik je dat met allerlei centralistische en bureaucratische subsidies of kun je meer effect bereiken met belastingvoordelen? De overheid moet wel zorgen dat er goede faciliteiten zijn voor de kunstsector en de kunstenaars (ondernemers) op een fiscaal vriendelijke wijze behandelen.

SOPN (Helemaal mee eens)

Iedere Nederlander krijgt een onvoorwaardelijk basisinkomen, wanneer het aan de SOPN ligt.

PvdT (Niet mee eens)

Kunt en Cultuur zijn belangrijk. Hier is al erg erg veel op gekort.

LibDem (Helemaal niet mee eens)

Het huidige stelsel van subsidie aan de kunst- en cultuursector isverouderd maar er is niets mis met een aanmoedigingssubsidie en het faciliteren van amateurkunsten en musea. Om alle kunst en cultuur over één kam te scheren is te kortzichtig; cultuur is een essentieel onderdeel van de samenleving.

AeuP (Helemaal mee eens)

AeuP heeft geen toelichting gegeven.

VVD (Helemaal mee eens)

Ontwikkelingssamenwerking is geen kerntaak van de overheid. Als mensen hier geld aan willen geven, kunnen ze daar zelf toe beslissen met particuliere giften. De VVD wil via een Geefwet het geven aan ontwikkelingssamenwerking door mensen zelf faciliteren.

PvdA (Niet mee eens)

De PvdA vindt het onrechtvaardig dat de rekening van de crisis afgewenteld wordt op de allerarmsten in de wereld. We houden ons daarom aan de internationale afspraak om 0,7% van het BNP te besteden aan Internationale Samenwerking (ODA). We richten ons op die dingen waar we goed in zijn: recht en veiligheid, landbouw en voedselzekerheid, water en basisgezondheidszorg waaronder het terugdringen van moeder en kindersterfte.

PVV (Helemaal mee eens)

Ontwikkelingshulp daar stoppen we natuurlijk zo snel mogelijk mee. Veel landen die aan het subsidie-infuus van sinterklaas Ben Knapen hangen zijn corrupt. En nooit is bewezen dat geld werpen naar een land een heilzame werking heeft. Wij geloven in vrije handel. Hun producten zijn welkom in onze winkels. Handelsbarrières met derde wereldlanden worden opgeheven.

CDA (Neutraal)

Doelstelling blijft 0,7% BNP, maar niet alleen door de overheid te financieren. De ingezette modernisering van de ontwikkelingssamenwerking gaat door. Voorop staat concentratie van ontwikkelingssamenwerking op een beperkt aantal partnerlanden, gericht op zelfredzaamheid en duurzame economische ontwikkeling. Effectiviteit staat centraal: bereiken we de gewenste effecten? Coalities met bedrijven, banken, particuliere donoren, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties (hier en daar) zijn belangrijk voor het succes van de nieuwe strategie.

SP (Niet mee eens)

De armsten van deze wereld moeten niet de rekening betalen voor de crisis. Daarom pleit de SP voor het herstellen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking (0,8 procent van het BBP).

D66 (Helemaal mee eens)

D66 wil dat Nederland het ontwikkelingsbudget handhaaft op 0,7%. Dit past bij een ruimhartig, naar buiten gericht land, dat een rol wil spelen in de wereld. Daarbij streven we uiteraard naar verhoogde effectiviteit. Bij de besteding dient meer nadruk te liggen op het stimuleren van zelfredzaamheid en maatwerk. Vrouwenrechten, reproductieve gezondheid en de emancipatie van‘Lesbians, Gays, Transgenders and Bi-sexuals’ (LGTB) blijven prioriteiten. Daarnaast vindt D66 dat de nieuw vast te stellen Nederlandse agenda voor ontwikkelingssamenwerking zich moet richten op goed bestuur, democratisering, corruptiebestrijding, natuur en milieu en ruimte voor innovatie en overdragen kennis. Goed bestuur in fragiele staten met veel delfstoffen verdient meer aandacht.

GroenLinks (Niet mee eens)

Ieder mens moet een goed bestaan kunnen opbouwen. In Nederland, maar ook elders. De armste landen worden het hardst getroffen door de economische crisis en door klimaatverandering, terwijl zij er geen schuld aan hebben. Ontwikkelingshulp, mits goed besteed, maakt de wereld duurzamer, rechtvaardiger en veiliger. Ook Nederland is daarbij gebaat. GroenLinks wil dat Nederland voldoet aan de internationale norm van 0.8% van het Bruto Nationaal Product voor ontwikkelinggsamenwerking.

ChristenUnie (Helemaal niet mee eens)

De ChristenUnie bezuinigt niet op de allerarmsten. Ontwikkelingssamenwerking werkt, als je het goed doet. Aan landen waar een zwak overheidsapparaat een zorgvuldige omgang met de verstrekte gelden niet kan waarborgen, verstrekt Nederland ontwikkelingshulp niet via de overheid maar via andere kanalen, zoals het maatschappelijk middenveld. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft ten minste 0,7 procent van het BNP en groeit geleidelijk weer naar 0,8 procent.

SGP (Mee eens)

De SGP wil na de eerdere bezuinigingen niet nóg eens snijden in het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De gevolgen van de financiële crisis mogen we niet afwentelen op de allerarmsten. Wel kunnen we de huidige hulp veel effectiever besteden.

PvdD (Helemaal niet mee eens)

De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland ernaar moet streven om één procent van het bruto nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp. De internationale afspraak is om minstens 0,7% van wat we met z’n allen verdienen aan ontwikkelings¬samenwerking te besteden is echt een ondergrens. Wel vinden we dat het ontwikkelingsbeleid hervormd moet worden, gericht op zelfredzaamheid, opvang in de eigen regio en duurzaamheid.

DPK (Helemaal mee eens)

Veel ontwikkellingshulp heeft te lang geduurd en heeft vrijwel niets opgeleverd. Mensen zijn verslaafd aan langdurige hulp en corruptie heeft toegeslagen. Het Marshal plan van de VS na de oorlog was bedoeld om Europa snel op de been te helpen en dat is goed gelukt. Daarnaast is OS een industrie geworden van rondreizende officials in 4 wheel drives die hulp komen uitdelen. Diverse projecten in die landen zijn na de investering niet in gebruik genomen. OS gaat te veel uit van de Europese norm van samenleven en houdt te weinig rekening met lokale gebruiken en historie.

50PLUS (Neutraal)

Elke dag sterven duizenden kinderen en volwassenen door gebrek aan voedsel, water en medicijnen. Een miljard kinderen en mensen lijden honger. Nederland handhaaft daarom de ontwikkelingshulp volgens internationale afspraak maar zoekt wel nadrukkelijk garanties voor een juiste besteding.

PPNL (Neutraal)

De Piratenpartij wil ontwikkelingshulp bieden door het overbrengen van (technologische) kennis en gegevens. Door hervorming van bio- en farmaceutische patenten kunnen ontwikkelingslanden echt geholpen worden. Dit hoeft niet meer geld te gaan kosten.

MenS (Niet mee eens)

Wij verdienen veel geld aan derde wereldlanden. Het is ook in ons eigen belang om hen te helpen een stevige eigen economie op te bouwen. Hierdoor komen er minder economische vluchtelingen uit nood naar ons toe.

LP (Helemaal mee eens)

Ontwikkelingshulp door de overheid dient zelfs geheel te worden afgeschaft. Wie wil helpen kan dat vrijwillig doen. Juist landen die géén hulp kregen in het verleden, zoals Vietnam, Hong Kong en Singapore doen het economisch juist verrassend goed.

NL (Neutraal)

De vraag moet zijn wat zijn de doelen en effecten van ontwikkelingshulp. Ook hier zie je dat er veel verspilling is door de enorme bureaucratie. Het zou allemaal veel effectiever kunnen en dan wordt het vanzelf goedkoper.

SOPN (Neutraal)

De SOPN wil toe naar ontwikkelingshulp in natura.

PvdT (Mee eens)

Ontwikkelingshulp is belangrijk, maar de hulp moet wel bij de juiste mensen terecht komen.

LibDem (Niet mee eens)

De 0,7 % die nu gehanteerd wordt is een goed uitgangspunt en hoeft niet verder naar beneden. Ontwikkelingssamenwerkingsgeld moet gerichter worden besteed, maar verder bezuinigen is niet aan de orde. De gelden kunnen duidelijker gesplitst worden in noodhulp, wederopbouw en economische stimulering.

AeuP (Helemaal mee eens)

Een speerpunt van onze partij. Uitzondering is noodhulp bij calamiteiten.

VVD (Niet mee eens)

Harddrugs zijn al verboden, softdrugs worden gedoogd. De verkoop van softdrugs is in Nederland totaal uit de hand gelopen. De VVD wil terug naar kleinschalige coffeeshops die alleen aan Nederlanders verkopen. De VVD wil toeristen in onze musea zien, niet in een coffeeshop. Kleinschalige coffeeshops dringen ook de hinder en overlast voor omwonenden terug. Overlastgevende coffeeshops moeten direct worden gesloten.

PvdA (Niet mee eens)

Het Nederlandse gedoogbeleid zorgt ervoor dat we het gebruik en de handel in softdrugs op straat -met de bijbehorende overlast en criminaliteit- zoveel mogelijk beperken. De PvdA wil de teelt en verkoop van softdrugs daarom reguleren en de coffeeshops behandelen als een normaal horecabedrijf. Strikte handhaving van de shops en voorlichting aan jongeren over drugs blijft nodig. Harddrugs blijven verboden.

PVV (Neutraal)

PVV heeft geen toelichting gegeven.

CDA (Mee eens)

Overmatig gebruik van alcohol, tabak en het gebruik van drugs veroorzaken zoveel schade dat een steviger aanpak noodzakelijk is. Het CDA wil uiteindelijk alle coffeeshops verbieden.

SP (Niet mee eens)

De SP pleit voor de legalisering van softdrugs. Die kunnen we dan ook beter reguleren. Hard drugs blijven verboden.

D66 (Niet mee eens)

Overlast moet bij de kern worden aangepakt. D66 is voorstander van het creëren van gebruikersruimten en het medisch verstrekken van harddrugs binnen een afkickprogramma. Het medisch verstrekken van drugs voorkomt ook veel criminaliteit. Door goede afstemming met omwonenden over de locatie kan overlast effectief worden vermeden, zo blijkt uit ervaring. Door goede opvang te bieden in combinatie met medische en psychologische zorg en het aanpakken van de achterliggende meervoudige zorgvragen, wordt de omgeving veiliger, verbetert het perspectief voor verslaafden en worden afgeleide gezondheidsproblemen voorkomen.

GroenLinks (Niet mee eens)

De huidige drugsbestrijding kost te veel geld, tijd en menskracht. Dat gaat ten koste van de inzet van de politie tegen straatroof, inbraken en huiselijk geweld. GroenLinks vindt dat softdrugs gelegaliseerd moeten worden. De drugscriminaliteit zal hierdoor afnemen, terwijl de kwaliteit van softdrugs controleerbaar wordt.

ChristenUnie (Helemaal mee eens)

Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jaren een bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buiten de criminaliteit houden, is niet bereikt. Daarom moet er komen aan het gedoogbeleid. Coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld, en op straat en in publieke ruimten geldt een blowverbod. En moet er een nultolerantie voor gebruik van en beschikken over drugs, voor drugstoeristen en drugsrunners worden gehanteerd.

SGP (Helemaal mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Helemaal niet mee eens)

De Partij voor de Dieren wil softdrugs legaliseren en reguleren, in combinatie met handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar en goede voorlichting over drugs.

DPK (Niet mee eens)

Wiet moet worden vrijgegeven met controle van de overheid op THC gehalte en kwaliteit. De wietpas is mislukt.Ook moet de productie gecontroleerd plaatsvinden op kwaliteit. Wiet wordt net als tabak en alcohol belast met accijnzen en belastingen.Illegale productie en verkoop is verboden van harddrugs.

50PLUS (Neutraal)

50PLUS heeft geen toelichting gegeven.

PPNL (Helemaal niet mee eens)

Voorlichten is beter dan verbieden.

MenS (Niet mee eens)

Mensen hebben door de gehele geschiedenis heen alcohol en drugs gebruikt. Een zinloos verbod dat maffiose structuren in de hand werkt.

LP (Helemaal niet mee eens)

Het is niet aan de overheid om te bepalen wat u met uw lichaam doet. Uw lijf, uw leven. De war-on-drugs heeft nog nergens tot successen geleid, en zal dat ook niet doen. Het wordt tijd om dat in te zien, en om te beginnen softdrugs volledig te legaliseren.

NL (Helemaal niet mee eens)

Dat zou ook een verbod inhouden op alcohol,nicotine, chocolade, koffie en thee om maar andere voorbeelden te noemen. Gezorgd moet worden dat de achterdeur problematiek van coffeeshops wordt opgelost waardoor de harde criminaliteit wordt voorkomen en de bijbehorende overlast op straten en pleinen. Eerst moet er goede voorlichting komen en moeten probleemgebruikers de goede zorg krijgen. Tegelijkertijd moet er veel meer aandacht komen voor de grote maatschappelijke problemen met alcoholgebruik en obesitas.

SOPN (Helemaal niet mee eens)

De SOPN vindt dit een zaak in de persoonlijke levenssfeer waar de overheid zich buiten dient te houden qua regelgeving en alleen een rol heeft in het geven van onpartijdige informatievoorziening, en dan ook over alcohol en medicijnen (wat ook drug zijn).

PvdT (Niet mee eens)

Verbod leidt tot criminaliteit. Daarom meer vrijheid met betere voorlichting.

LibDem (Helemaal niet mee eens)

Een volledig drugsverbod zal gebruik alleen maar meer in de criminele sfeer brengen. De invoering van de wietpas heeft al laten zien dat de straathandel enorm is toegenomen. Legaliseren, reguleren, kwaliteitscontrole en fiscaliseren (accijns en BTW heffen) heeft een veel beter effect.

AeuP (Niet mee eens)

Onmogelijk om uit te voeren en werkt zware criminaliteit in de hand.

VVD (Helemaal mee eens)

Nederland functioneert beter met een derde minder bestuurders en ambtenaren. Dat betekent ook minder Tweede Kamerleden (van 150 naar 100) en minder Eerste Kamerleden (van 75 naar 50).

PvdA (Niet mee eens)

De PvdA is geen voorstander van het verkleinen van de Tweede Kamer. Het Nederlandse parlement heeft per hoofd van de bevolking al één van de kleinste parlementen in Europa, om de controlerende taak van de Kamer volwaardig uit te voeren is het van belang dat de Kamer niet verder wordt ingeperkt.

PVV (Neutraal)

PVV heeft geen toelichting gegeven.

CDA (Helemaal niet mee eens)

Het CDA wil het huidige aantal volksvertegenwoordigers in Eerste en Tweede Kamer en op provinciaal en gemeentelijk niveau handhaven.

SP (Niet mee eens)

Democratie is een groot goed. Daarbij hoort een volksvertegenwoordiging die de regering goed kan controleren. Nederland heeft in vergelijking met andere landen al weinig Kamerleden. Daarom moeten we de Tweede en Eerste Kamer niet verkleinen.

D66 (Neutraal)

D66 heeft geen toelichting gegeven.

GroenLinks (Niet mee eens)

Om ervoor te zorgen dat burgers in contact kunnen komen met hun vertegenwoordigers moet de Tweede Kamer niet verkleind worden. Dat vergroot de kloof tussen burger en politiek alleen maar.

ChristenUnie (Helemaal niet mee eens)

Verkleining van het parlement betekent verzwakking van de democratie. Het is onverstandig om het aantal volksvertegenwoordigers te verminderen, terwijl het aantal wetsvoorstellen de afgelopen jaren is gestegen.

SGP (Helemaal niet mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Helemaal niet mee eens)

De Tweede Kamer controleert namens het volk de regering. Wie het parlement verkleint, verkleint dus de vertegenwoordiging van burgers. De Partij voor de Dieren vindt dat onverstandig. Een goed functionerende volksvertegenwoordiging kan onzinnig beleid en uitgaven vaak tegen houden en bespaart zo juist geld. Nederland heeft van alle EU-landen overigens al het kleinste aantal volksvertegenwoordigers per burger.

DPK (Neutraal)

De Eerste Kamer en de Raad van State hebben deels soortgelijke taken en kunnen samengaan. Het Europees Parlement doet taken die niet meer door de tweede kamer hoeven te worden gedaan. Als dat allemaal goed loopt kan op termijn de Tweede Kamer terug, maar nu nog niet.

50PLUS (Neutraal)

50PLUS heeft geen toelichting gegeven.

PPNL (Helemaal niet mee eens)

Een verlaging zou minder democratie betekenen.

MenS (Helemaal niet mee eens)

Het aantal zetels is vastgesteld in de vijftiger jaren, toen er veel minder inwoners waren. In vergelijking met andere Europese landen hebben wij al heel weinig volksvertegenwoordigers.

LP (Helemaal mee eens)

Hoewel de Libertarische Partij als kleine partij zelf de nadelen zal ondervinden van de verkleining van het aantal zetels in de Eerste en Tweede Kamer, vanwege de verhoogde kiesdrempel die daarvan het gevolg is, is de verkleining van beide Kamers een goede manier om het ambtenarenapparaat goedkoper te maken. Bovendien stemmen Kamerleden toch vrijwel altijd in hun partijlijn, en wordt het meeste onderzoek naar politieke onderwerpen door mensen buiten de Kamer gedaan.

NL (Helemaal niet mee eens)

Nederland Lokaal hanteert het districtenstelsel zodat in elke van de 20 kieskringen er op lokale kandidaten kan worden gestemd. Hoe kleiner de TK wordt hoe minder lokale leiders in de TK terecht kunnen en hoe slechter de lokale afspiegeling wordt. Wij willen een zo sterk mogelijk lokaal bestuur met opheffing van de provincies. De TK heeft een belangrijke taak in het controleren van de regering.

SOPN (Helemaal mee eens)

Uiteindelijk wil de SOPN deze oude manier van volksvertegenwoordiging zelfs helemaal afschaffen en vervangen door rechtstreekse participatie via bijv. DigiD.

PvdT (Mee eens)

De overheid zo klein als mogelijk.

LibDem (Helemaal niet mee eens)

De omvang van de Eerste en Tweede kamer moet gelijk blijven. Sinds de 50-er jaren, toen de Kamers werden uitgebreid, is de werkdruk alleen maar gestegen. Daarnaast heeft Nederland de minste volksvertegenwoordigers per hoofd van de bevolking binnen Europa.

AeuP (Helemaal niet mee eens)

Vernieuwing in de politiek worden daarmee veel moeilijker omdat de kiesdrempel omhoog gaat en nieuwe partijen moeilijker entree zullen hebben. Tevens reflecteert dit niet het groeiende inwonersaantal in Nederland.

VVD (Helemaal mee eens)

Criminelen maken steeds vaker gebruik van internet voor hun misdadige activiteiten. De VVD wil dat hier krachtig tegen wordt opgetreden. Voorlichting maar ook gespecialiseerde teams die opsporing en vervolging ter hand nemen zijn nodig.

PvdA (Mee eens)

Criminaliteit op internet komt steeds vaker voor. Het is dan ook van groot belang dat een deel van de politie zich gaat focussen op internetfraude en criminaliteit.

PVV (Neutraal)

PVV heeft geen toelichting gegeven.

CDA (Mee eens)

Aanpak van cybercrime vergt versterkte samenwerking van justitie en politie over de grens.

SP (Mee eens)

De SP pleit voor meer inzet van de politie om cybercrime te voorkomen.

D66 (Mee eens)

D66 wil dat Nederland beschikt over voldoende competenties en capaciteit op het gebied van cybercrime. Nieuwe cybersecurity maatregelen moeten gebaseerd zijn op reële en verifieerbare dreigingen en digitale opsporingsbevoegdheden dienen te worden vastgelegd in de wet. Gewaakt moet worden voor sluipende uitbreiding van het begrip cybercrime. Daarbij moeten maatregelen die in potentie grondrechten inperken na bepaalde termijn aflopen. Ten aanzien van internet-tapverzoeken door justitie wil D66 dat de notificatieplicht blijft en worden geen verdergaande aftapbevoegdheden voor internet mogelijk.

GroenLinks (Mee eens)

Voor de bestrijding van cybercrime en cyberwarfare wordt meer geïnvesteerd in digitale expertise bij politie en justitie, alsmede in internationale samenwerking met inachtneming van grondrechten.

ChristenUnie (Mee eens)

Grenzenloze criminaliteit, zoals internetcriminaliteit, vrouwenhandel en financiële criminaliteit, worden in gespecialiseerde landelijke eenheden ondergebracht.

SGP (Mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Mee eens)

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om criminaliteit op internet goed aan te pakken. Het is daarbij wel belangrijk dat de privacy van burgers niet geschaad wordt.

DPK (Mee eens)

De politie moet zich ook specialiseren in cybercriminaliteit. Een aparte cyberpolitie is wat overdreven.

50PLUS (Neutraal)

50PLUS heeft geen toelichting gegeven.

PPNL (Niet mee eens)

Los van het feit dat die er al is, is criminaliteit op het internet niet anders dan criminaliteit elders. Een beter idee zou zijn om agenten beter op te leiden over het internet.

MenS (Neutraal)

Meer politie betekent ook meer ingrepen in de privacy, zoals steeds blijkt. Wel zal de politie bijgeschoold dienen te worden.

LP (Helemaal niet mee eens)

Het internet dient geheel vrij te zijn van overheidsinvloed. Aanbieders van criminele diensten kunnen ook nu al worden opgespoord.

NL (Mee eens)

Een van de kerntaken van de overheid is het bieden van veiligheid in het maatschappelijk verkeer en daar hoort Internet vanzelfsprekend bij.

SOPN (Helemaal niet mee eens)

De SOPN wil alle problemen bij de kern oplossen. Meer politie is nooit een antwoord op de kern van welk probleem dan ook.

PvdT (Mee eens)

Goede controle is belangrijk.

LibDem (Helemaal mee eens)

In deze tijd, waarin internet een onlosmakelijk deel van het leven is, heb je cyberpolitie nodig. Tegelijkertijd moet de privacy wel wettelijk bewaakt worden, door een onafhankelijke waakhond. Dit zou bijvoorbeeld het CBP kunnen zijn.

AeuP (Helemaal mee eens)

AeuP heeft geen toelichting gegeven.

VVD (Niet mee eens)

Gratis bestaat niet. Als de overheid het identiteitsbewijs ‘gratis’ zou verstrekken betekent dit niets anders dan dat de belastingbetaler hiervoor opdraait. De VVD vindt dat van mensen kan worden gevraagd dat zij zelf bijdragen aan hun identiteitsbewijs.

PvdA (Niet mee eens)

De PvdA vindt niet dat de identiteitskaart gratis hoeft te zijn. Wel moet de geldigheid van de kaart verlengd worden naar 10 jaar.

PVV (Neutraal)

PVV heeft geen toelichting gegeven.

CDA (Niet mee eens)

Een gratis identiteitskaart bestaat niet. Het gratis verstrekken van identiteitskaarten leidt tot een verlies van miljoenen bij de overheid, die dan weer door de belastingbetaler worden opgebracht.

SP (Helemaal mee eens)

Als de overheid burgers verplicht zich te kunnen identificeren, mag zij voor de identiteitskaart geen geld vragen.

D66 (Neutraal)

D66 heeft geen toelichting gegeven.

GroenLinks (Mee eens)

Als de overheid van iedereen vraagt om een identiteitsbewijs te hebben moet dat natuurlijk gratis zijn.

ChristenUnie (Mee eens)

De ChristenUnie is van mening dat wanneer een burger de plicht opgelegd krijgt om een identiteitsbewijs te hebben, een identiteitskaart gratis moet zijn omdat dit het algemene belang dient.

SGP (Niet mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Helemaal mee eens)

De Partij voor de Dieren wil de identificatieplicht afschaffen. Tot die tijd vinden we dat identiteitsbewijzen gratis te verkrijgen zouden moeten zijn.

DPK (Helemaal mee eens)

Goede maatregel.

50PLUS (Neutraal)

50PLUS heeft geen toelichting gegeven.

PPNL (Helemaal mee eens)

De verplichting tot het dragen van identificatie dient afgeschaft te worden. Identificatieplicht hoort alleen te gelden bij een reële verdenking van een strafbaar feit.

MenS (Mee eens)

Maar liever schaffen wij deze verplichting af. Een mens is geen nummer.

LP (Neutraal)

Niet de ID-kaart dient gratis te zijn, de ID-plicht dient te worden afgeschaft. Zo lang de verplichting blijft dienen zowel ID-bewijzen als paspoorten 'gratis' te zijn. Ze zijn namelijk al betaald, via de belastingen.

NL (Helemaal niet mee eens)

Het kunnen identificeren is ook een verantwoordelijkheid van de burger zelf die daar ook in het algemeen voordeel van heeft. Bovendien gratis bestaat niet want de kosten moeten worden betaald.

SOPN (Helemaal mee eens)

Wat de overheid verplicht stelt dient de overheid ook te betalen, aldus de SOPN.

PvdT (Mee eens)

Natuurlijk.

LibDem (Mee eens)

Als identificatie verplicht is, dient de ID-kaart gratis verstrekt te worden, zoals in de ons omringende landen. Dit geldt overigens niet voor een paspoort.

AeuP (Niet mee eens)

Een klein bedrag moet er in ieder geval betaald worden om misbruik die kan ontstaan door gratis verstrekking te voorkomen.

VVD (Helemaal mee eens)

Wie naar Nederland komt, komt om te werken en volwaardig mee te draaien in onze samenleving. Niet om z’n hand op te houden. De VVD vindt dat het nu te makkelijk en te verleidelijk is voor migranten om in een uitkering te belanden en wil de drempel naar de sociale zekerheid daarom verhogen. Dit is beter voor de samenleving, maar vooral ook beter voor de migranten zelf. Werk is immers de beste integratie.

PvdA (Mee eens)

De PvdA is voor het selectief toelaten van arbeidsmigranten. Het openstellen van onze arbeidsmarkt voor werknemers uit nieuwe EU-lidstaten mag geen verstorende werking hebben op de Nederlandse samenleving. Daarom moet er meer aandacht komen voor de sociale gevolgen voor de wijken waar nieuwe arbeidsmigranten zich vestigen. We letten, lokaal en landelijk goed op het naleven van regels, bijvoorbeeld ten aanzien van overbewoning of ontduiking van het minimumloon. Voorkomen moet worden dat de mensen te weinig betaald krijgen en dat Nederlanders oneerlijk worden beconcurreerd.

PVV (Helemaal mee eens)

De massa-immigratie is intens schadelijk voor Nederland. Buiten de problemen met de islam die we nu geïmporteerd hebben, zien we een oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen op het gebied van uitkeringsafhankelijkheid, antisemitisme, homohaat, vrouwendiscriminatie, criminaliteit, overlast, schooluitval en eerwraak. Niet-westerse allochtonen kosten Nederland 7,2 miljard euro per jaar.

CDA (Neutraal)

De eisen zijn al aangescherpt. Nu gaat het om het versterken van de betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving. Niet aan de kant staan, maar meedoen en gezamenlijk de toekomst helpen opbouwen, zorgen er voor dat ook migranten burgers worden van Nederland.

SP (Mee eens)

Arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie en daarbuiten moet beter worden geregeld. Werkgevers kunnen geen beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten als er geen garanties zijn voor het uitbetalen van gelijk loon voor gelijk werk en voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. Inzet van illegale arbeid is schadelijk voor binnen- én buitenlandse arbeidskrachten en moet worden voorkomen.

D66 (Niet mee eens)

D66 wil dat het voor asielzoekers in de periode waarin zij wachten op duidelijkheid, mogelijk is om te leren en te werken. Dit bevordert hun zelfstandigheid en is tevens in het belang van de Nederlandse samenleving. Van D66 mogen schoolgaande asielzoekers hun opleiding, inclusief stage, afmaken.

GroenLinks (Niet mee eens)

GroenLinks wil een gezamenlijk Europees beleid voor arbeidsmigratie, dat migranten van buiten de EU de kans geeft te werken in sectoren die handen en hoofden tekortkomen, dat uitbuiting bestraft en arbeidsmobiliteit bevordert en zowel kennismigranten als laaggeschoolde arbeidsmigranten een gelijke arbeidsrechtelijke positie geeft.

ChristenUnie (Neutraal)

De ChristenUnie maakt zich sterk voor een rechtvaardig en barmhartig asielbeleid. Nederland kan niet onbeperkt mensen opnemen die vooral uit economische motieven naar Nederland willen komen. De overheid zet zich dan ook in voor de verbetering van economische perspectieven in landen van herkomst. Onder andere door een effectieve besteding van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Verder is het van belang dat opvang van vluchtelingen en de toetsing van asielaanvragen zo dicht mogelijk bij de bron plaats vindt, bij voorkeur in opvangcentra onder beheer van de Verenigde Naties.

SGP (Mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Niet mee eens)

De Partij voor de Dieren kiest voor een evenwichtig en rechtvaardig immigratiebeleid. We willen dat Nederland zich inzet voor een menswaardige opvang van vluchtelingen in de eigen regio. We willen dat vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen binnen twee jaar uitsluitsel krijgen over hun verblijfsrecht.

DPK (Helemaal mee eens)

Kansarmen vormen een grote belasting voor onze maatschappij en moeten zorgen in hun eigen land te overleven. Als alle kansarmen van de wereld naar Europa komen kunnen we nog wel een miljard mensen verwachten, dat is volledig onhaalbaar. Huidige kansarmen hebben vaak wel veel betaald voor hun vlucht naar Europa, is dat niet zonde van het geld.

50PLUS (Mee eens)

Het immigratiebeleid is selectief: streng maar rechtvaardig. Nieuwkomers moeten voldoende opleiding en achtergrond hebben om aansluiting te vinden bij de nederlandse samenleving. Kinderen die langer dan acht jaar in Nederland wonen, krijgeneen verblijfsvergunning.

PPNL (Neutraal)

Kansarme migranten zouden minder kansarm gemaakt kunnen worden als wij onze kennis met hen delen.

MenS (Niet mee eens)

We hebben al heel wat belemmerende regelgeving. Beter kunnen we gaan werken aan meer mogelijkheden voor tijdelijk legaal werk.

LP (Mee eens)

Vrije immigratie is niet verenigbaar met het hebben van een verzorgingsstaat. De Libertarische Partij kies hier voor het afbouwen van de verzorgingsstaat. Tot die tijd is alleen diegene welkom die aantoonbaar in zijn eigen onderhoud kan voorzien, of een sponsor vindt die bereid is garant te staan. Crisisopvang van asielzoekers dient in de regio plaats te vinden, niet hier. Asielzoekers dienen dan ook te allen tijde binnen enkele weken uitsluitsel te krijgen, en een verblijfsvergunning te krijgen of uitgezet te worden.

NL (Mee eens)

Het is beter om mensen in hun eigen omgeving aan een beter perspectief te helpen.

SOPN (Helemaal niet mee eens)

De SOPN vindt dat deze eisen al zwaar genoeg zijn.

PvdT (Mee eens)

Alleen ruimte voor arbeidsimmigranten die willen helpen en integreren.

LibDem (Mee eens)

Het verschil tussen asielzoekers die uit nood naar Nederland komen (en waarbij terugkeer meestal de insteek is) en arbeidsmigranten moet helder blijven. Kenniswerkers van elk niveau hebben daarbij een duidelijk andere status dan uitkeringstoeristen. Wel moet er een einde komen aan de enorme drempels die opgeworpen worden bij gezinshereniging.

AeuP (Helemaal mee eens)

Nederland kan het zich niet veroorloven om kansarme arbeidsmigranten, dus zonder toekomstperpektief in Nederlands, toe te laten.

VVD (Niet mee eens)

Kernenergie is, zolang er nog geen betere vorm van energieopwekking voorhanden is, een belangrijke bron voor opwekking van schone en veilige energie. In het Zeeuwse Borssele mag van de VVD een tweede kerncentrale worden gebouwd. Dit moet een centrale worden van het modernste type. Zo’n kerncentrale moet zonder betalingen van de overheid gebouwd kunnen worden.

PvdA (Helemaal mee eens)

Kernenergie maakt geen onderdeel uit van de volledige duurzame energievoorziening die wij nastreven voor Nederland.

PVV (Niet mee eens)

Kernenergie blijft, mits veilig en verantwoord.

CDA (Mee eens)

Kolencentrales en kernenergie zijn op de lange termijn niet meer nodig.

SP (Helemaal mee eens)

Kernenergie en energie uit kolen hebben geen toekomst. We verlenen dan ook geen vergunningen voor de bouw van nieuwe kolen- en kerncentrales.

D66 (Helemaal mee eens)

Kernenergie staat voor D66 onderaan de ladder bij het vormgeven aan een duurzame energievoorziening, en dient op geen enkele wijze door de overheid gesubsidieerd te worden. D66 wil dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit plan en alle daarbij behorende energie- en klimaatzaken in handen komt van 1 minister. Die zorgt ervoor dat we op stoom blijven bij de hervormingen en biedt een stabiel energie-investeringsklimaat.

GroenLinks (Helemaal mee eens)

Kernenergie zadelt toekomstige generaties voor honderdduizenden jaren op met zeer giftig en radioactief kernafval. Kerncentrales leveren serieuze veiligheidsproblemen op. Kernenergie is ook niet duurzaam: de uraniumvoorraden zijn eindig en uraniumwinning levert veel milieuvervuiling op. Kernenergie hoeft niet. Het is een technologie uit het verleden, niet van de toekomst. Schone energie kan veel beter het energievraagstuk en het klimaatvraagstuk oplossen. GroenLinks wil dat Nederland stopt met kernenergie: de kerncentrale in Borssele wordt gesloten en er komen geen nieuwe kerncentrales voor energieopwekking.

ChristenUnie (Helemaal mee eens)

De ChristenUnie wil geen nieuwe kerncentrales, niet alleen vanwege het veiligheids- en afvalissue, maar ook omdat het bij kerncentrales gaat om door de mens gecreëerde risico’s die groter zijn dan de mens kan beteugelen. Ook worden geen nieuwe vergunningen meer verstrekt voor de bouw van kolencentrales.

SGP (Helemaal niet mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Helemaal mee eens)

De Partij voor de Dieren staat voor een krachtig klimaat- en milieubeleid, met schone, regionaal geproduceerde energie. Dat betekent dat er geen nieuwe kolen- en kerncentrales bij komen en dat bestaande kolen- en kerncentrales zo snel mogelijk gesloten worden.

DPK (Niet mee eens)

Kernenergie is een goedkope bron van energie en zeer CO2 arm, dus beter dan een kolencentrale. Bovendien importeren we allang kenrenergie van andere landen, zoals Frankrijk, dat is dan hypocriet. Uiteraard moet de veiligheid maximaal zijn door voldoende maatregelen om rampen te voorkomen, maar dat geldt ook voor kerncentrales aan onze grenzen zoals in Tihange (B). Er zijn bovendien nieuwe ontwikkelingen in de kerntechnologie

50PLUS (Helemaal mee eens)

Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval. We zadelen toekomstige generaties niet met deze problemen op.

PPNL (Niet mee eens)

Wij zijn ons bewust van de gevaren die plutonium- en uraniumcentrales voor de maatschapij vormen. De geldkraan voor onderzoek en ontwikkeling naar kernenergie mag echter niet gesloten worden. Onderzoek naar en ontwikkelingen in de richting van bijvoorbeeld Thorium-reactoren moeten serieus genomen worden. We moeten ons niet bang laten maken door de term "kern-energie"; zonder gedegen onderzoek naar de gevaren en baten kan men geen afgewogen beslissingen nemen.

MenS (Helemaal mee eens)

Kernenergie is een van de meest vervuilende energien, doordat er zoveel reststoffen overblijven. Onze kansen liggen mn. in zonne-energie en andere mogelijk nog te ontwikkelen varianten.

LP (Helemaal niet mee eens)

Kernenergie is schoon, veilig en goedkoop. Het is aan het bedrijfsleven om te bepalen of zij winstgevende exploitatie realistisch vinden. Uiteraard horen de kosten van een verzekering tegen kernongevallen meegenomen te worden in de kostenplaatjes.

NL (Helemaal mee eens)

Investeren in duurzame energie is op termijn goedkoper, veiliger en beter voor het milieu.

SOPN (Helemaal mee eens)

De SOPN weet dat er veel betere manieren zijn om elektriciteit op te wekken.

PvdT (Mee eens)

Zolang er geen oplossing is voor het afval, geen nieuwe kerncentrales.

LibDem (Neutraal)

Als het vermijdbaar is, hoeven er geen kerncentrales bij te komen. Wel is het verstandig te blijven investeren in onderzoek naar de technologie en andere alternatieven voor kolencentrales.

AeuP (Mee eens)

Bij voorkeur middels een referendum bepalen omdat dit iedereen aangaat.

VVD (Mee eens)

Inbreuken op de privacy zijn soms wel toegestaan voor criminaliteitsbestrijding. Het moet hierbij gaan om opsporingsactiviteiten, niet om het willekeurig aanleggen of toegankelijk maken van hele databestanden. De overheid bewaakt de vrijheid en beschermt burgers tegen willekeur.

PvdA (Helemaal niet mee eens)

De PvdA heeft privacy hoog in het vaandel staan. Het publiceren van namen van iedereen die een misdrijf heeft begaan leidt tot een grove schending van de privacy wetgeving en zorgt ervoor dat mensen die eens in de fout zijn gegaan, hier hun leven lang voor gestraft worden.

PVV (Neutraal)

PVV heeft geen toelichting gegeven.

CDA (Niet mee eens)

Rechtsbescherming is ook nog steeds belangrijk. Hier is de politie voor. Wel moeten de opheldringspercentages omhoog.

SP (Niet mee eens)

Het opsporen van criminelen is allereerst de taak van de politie.

D66 (Neutraal)

D66 heeft geen toelichting gegeven.

GroenLinks (Niet mee eens)

Voor GroenLinks staan twee principes voorop: het principe dat mensen onschuldig zijn zolang hun schuld niet is bewezen en privacy. Dit voorstel schendt beide principes.

ChristenUnie (Neutraal)

Beelden die aan justitie ter beschikking worden gesteld, worden gepubliceerd, tenzij justitie binnen een korte termijn motiveert waarom het onderzoeksbelang of de privacy zich tegen openbaarmaking zou verzetten.

SGP (Niet mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Niet mee eens)

De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers. Mensen moeten ervan uit kunnen gaan dat de overheid hun privacy waarborgt.

DPK (Mee eens)

Naming and shaming is een goed principe. Bescherming van slachtoffer is belangrijker dan van dader.

50PLUS (Neutraal)

50PLUS heeft geen toelichting gegeven.

PPNL (Niet mee eens)

De schandpaal hebben we niet voor niets na de middeleeuwen al afgeschaft. Met de huidige internetcultuur kunnen fouten als dat voor de rest van het leven iemand blijven achtervolgen - ongeacht of deze persoon zichzelf "verbeterd" heeft of niet. Mensen verdienen een tweede kans die je niet krijgt als je info als deze openbaar maakt.

MenS (Helemaal niet mee eens)

Eerst bewijs en een eerlijke rechtsgang. Daarnaast kan het niet de bedoeling zijn voor eeuwig gebrandmerkt te worden voor bijvoorbeeld een jeugdige domheid.

LP (Helemaal mee eens)

Door het begaan van de misdaad weet de misdadiger dat hij het risico loopt dat zijn kenmerken gepubliceerd worden. Indien de misdadiger dit niet wenst kan hij eenvoudig kiezen om de misdaad niet te plegen. Het publiceren kan de oplossingspercentages verhogen, en tevens een afschrikwekkend effect hebben.

NL (Helemaal niet mee eens)

We leven in een beschaafd land en moeten blijven vertrouwen op de integriteit, professionaliteit van politie, justitie en de rechtspraak. Eigen rechter spelen is ongewenst. Alleen de overheid mag besluiten om de privacy van mensen te schenden door hun identiteit openbaar te maken.

SOPN (Neutraal)

De SOPN vindt dat dit pas kan na een veroordeling.

PvdT (Mee eens)

Natuurlijk niet de eerste keer, maar wel bij veelplegers.

LibDem (Helemaal niet mee eens)

Opsporing en berechting is een overheidstaak, het is niet aan individuele burgers/ondernemers om dit op eigen houtje te doen, dat is eigenrichting. Beter is om vanuit de overheid een strakker sanctiebeleid te voeren.

AeuP (Helemaal niet mee eens)

Dit is voorbehouden aan het OM en niet aan particulieren en bedrijven.

VVD (Helemaal niet mee eens)

De VVD wil de hypotheekrenteaftrek behouden. Maar deze moet wel weer gebruikt worden waarvoor het bedoeld was: het bevorderen van huizenbezit en het aflossen van hypotheekschuld. De hypotheekrenteaftrek wordt dus niet misbruikt om schulden in stand te houden, maar alleen voor hypotheken op basis van annuïtaire aflossing.

PvdA (Niet mee eens)

De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op een goede woning. De huidige regeling bevoordeelt echter de allerrijksten terwijl gewone gezinnen geen kans maken. Daarom pleit de PvdA voor eerlijke hervormingen waarmee de woningmarkt weer van het slot gaat. Onderdeel daarvan is dat wij over een periode van 30 jaar een nieuw stelsel willen invoeren waarbij uiteindelijk iedereen tegen hetzelfde tarief aftrekt. Bovendien schaffen wij de overdrachtsbelasting voor starters af en bieden voordelige startersleningen om de woningmarkt van het slot te halen.

PVV (Helemaal niet mee eens)

Wij kiezen voor handhaving van de hypotheekrenteaftrek.

CDA (Niet mee eens)

De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan als stimulans voor het eigen woningbezit. Wel wordt de hypotheekrenteaftrek gericht op afbouwen van de hypotheekschuld zoals onder meer in het Lenteakkoord is afgesproken.

SP (Niet mee eens)

De hypotheekrenteaftrek blijft bij de SP in stand, maar dan wel voor het oorspronkelijke doel: het helpen van mensen om een eigen huis te kunnen komen. Subsidies op villa's horen daar niet bij. Daarom wordt de hypotheekrenteaftrek in tien jaar tijd afgetopt voor hypotheekschulden tot 350.000 euro.

D66 (Mee eens)

Met het Begrotingsakkoord is dankzij D66 eindelijk de noodzakelijke beweging in de regels rond de woningmarkt gebracht. D66 wil de hypotheekrenteaftrek beperken en zó vormgeven dat het hebben van schuld niet langer wordt gestimuleerd.

GroenLinks (Helemaal mee eens)

De hypotheekrenteaftrek bevoordeelt mensen met grote inkomens meer dan mensen met een kleine portemonee. GroenLinks wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen. GroenLinks verbetert de positie van starters op de woningmarkt door een starterspremie in te voeren.

ChristenUnie (Niet mee eens)

Onze woningmarkt is ziek. De slecht functionerende woningmarkt hangt de Nederlandse economie als een molensteen om de hals. De ChristenUnie pleit voor broodnodige verandering en duidelijkheid, maar ook voor zorgvuldigheid. Het woningmarktbeleid moet beter, rechtvaardiger en minder kostbaar worden. Mensen voor wie het moeilijk is om huisvesting te bekostigen, zoals starters en huiseigenaren met restschuldproblematiek, krijgen een extra steuntje in de rug. De hypotheekrenteaftrek moet blijven bestaan, maar wel worden beperkt. De hypotheekschuld die in aanmerking komt voor renteaftrek wordt gemaximeerd. Om de gevolgen voor de woningmarkt te beperken, wordt het maximum geleidelijk verlaagd tot € 750.000 de komende kabinetsperiode en vervolgens in jaarlijkse stappen naar € 500.000.

SGP (Niet mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Mee eens)

De Partij voor de Dieren wil de woningmarkt geleidelijk hervormen. Daarom willen we dat de hypotheekrenteaftrek over een periode van dertig jaar geleidelijk wordt afgeschaft. Dit kan bijvoorbeeld door het percentage waartegen kan worden afgetrokken per direct te maximeren op 45% en dit maximale aftrekpercentage vervolgens elk jaar met 1,5% te verlagen. De extra lasten willen we deels teruggeven via een verlaging van de inkomensbelasting en het afschaffen van het eigenwoningforfait.

DPK (Helemaal niet mee eens)

In de ecomische malaise van nu in de bouw moet men afblijven de hypotheekrente aftrek. Als we overgaan op een vlaktaks (dat is een belastingpercentage), wat DPK voorstaat, is er geen voordeel meer voor de rijken, want iedereen heeft het zelfde aftrekvoordeel in procenten.

50PLUS (Niet mee eens)

Nieuwe contracten voor hypotheekrente moeten inhouden dat leningen in 30 jaar worden afgelost. In verband met de situatie op de woningmarkt en de te verwachten koopkrachtvermindering de komende jaren, moeten starters desgewenst gedurende de eerste drie jaar de volledige aftrek krijgen.

PPNL (Mee eens)

PPNL heeft geen toelichting gegeven.

MenS (Mee eens)

Dit kan heel goed geregeld worden indien de pensioengelden veilig worden belegd via de overname van de hypotheken. Dan wordt 2% rente gerekend en is aftrek niet meer nodig. Zo gaat niemand erop achteruit.

LP (Helemaal niet mee eens)

Hoewel de hypotheekrenteaftrek zeer verstorend werkt op de woningmarkt, is het ook een belastingverlaging, en dus gunstig voor de bevolking. De Libertarische Partij wil de hypotheekrente-aftrek beperken door het afschaffen van de inkomstenbelasting. Wie geen inkomstenbelasting meer betaalt heeft immers ook niets meer af te trekken.

NL (Helemaal mee eens)

De hervorming van de woningbouw vereist een aanpak van de hypotheekrenteaftrek, echter gezinnen kunnen niet in de problemen worden gebracht door nieuw beleid. Nederland Lokaal staat achter het initiatief van de Vereniging Eigen Huis, de woningcorporaties, de makelaars en de Woonbond voor een structurele hervorming van de woningmarkt naar Wonen 4.0. Er moeten altijd voldoende betaalbare woningen zijn.

SOPN (Helemaal mee eens)

De SOPN wil een algeheel verbod op rente, en daarmee dus ook op hypotheekrente. En wat er niet meer is, dat kan dan ook niet meer worden afgetrokken.

PvdT (Niet mee eens)

Te veel mensen komen hierdoor in de problemen.

LibDem (Mee eens)

De woningmarkt in Nederland is verziekt, zowel de koop- als huursector. Er zal eerst een visie gedefinieerd moeten worden hoe de woningmarkt er uit moet komen te zien en vervolgens (in bijvoorbeeld 10 jaar) hervormd moeten worden.

AeuP (Mee eens)

Speerpunt van onze partij is belastingvereenvoudiging waarbij verlies door afschaf van aftrekposten door belastingverlaging gecompenseerd zullen worden.

VVD (Mee eens)

Om de toekomst van de AOW veilig te stellen moet de AOW-leeftijd versneld verhoogd worden. Na 2018 moet deze gekoppeld worden aan de levensverwachting

PvdA (Mee eens)

Gelukkig leven mensen in Nederland steeds langer, en blijven ze langer gezond. Wel stijgt het aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren fors. We moeten daarom alles op alles zetten om ook in de toekomst voldoende handen aan het bed en docenten voor de klas te houden. Daarom is het noodzakelijk dat de AOW leeftijd omhoog gaat. Dit doen wij geleidelijk zodat mensen ruimschoots de tijd hebben zich voor te bereiden op verandering. Met mensen die lang voor een laag inkomen gewerkt hebben en mensen die op latere leeftijd werkloos raken en die niet meer aan het werk komen, wordt rekening gehouden.

PVV (Helemaal niet mee eens)

De Partij voor de Vrijheid houdt de AOW-leeftijd op 65 jaar en door het hanteren van een reële rekenrente van 4% blijven de pensioenen ongewijzigd. Ook laten we WW en de ontslagvergoeding in tact. Daarnaast kiezen wij voor handhaving van de hypotheekrenteaftrek.

CDA (Mee eens)

Omdat wij gemiddeld langer leven, kan de pensioenleeftijd stijgen. Dat is ook goed voor de betaalbaarheid van het basispensioen. De AOW-leeftijd gaat in 2015 naar 66 en in 2020 naar 67; vervolgens wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

SP (Niet mee eens)

De AOW-leeftijd blijft in ieder geval tot 2020 gehandhaafd op 65 jaar. Langer doorwerken wordt nu al aantrekkelijker gemaakt. Sociale partners maken bindende afspraken over hoe 65-plussers aan de slag kunnen blijven, ter vergroting van het arbeidspotentieel en vermindering van de druk op het sociale stelsel.

D66 (Mee eens)

D66 wil de AOW-leeftijd geleidelijk verhogen naar 67 jaar in 2021. Daarna laten we deze automatisch meestijgen met de levensverwachting. Daarbij wordt de AOW-leeftijd flexibeler: mensen krijgen keuzevrijheid over de leeftijd waarop ze de AOW laten ingaan. Zo helpen we mensen die later met pensioen willen gaan. Ook kunnen mensen de AOW eerder laten ingaan. Dit is een uitkomst voor degenen die al met vroegpensioen zijn en een inkomensgat verwachten door de leeftijdsverhoging. Wie later met pensioen gaat krijgt een hogere uitkering, wie de AOW eerder opneemt krijgt een lagere uitkering.

GroenLinks (Mee eens)

Om de pensioenen op lange termijn betaalbaar te houden moet de pensioengerichtigde leeftijd verhoogd worden. GroenLinks wil de pensioenleeftijd vanaf 2013 met een maand per jaar verhogen. Mensen die 45 jaar hebben gewerkt, kunnen eerder stoppen met werken.

ChristenUnie (Mee eens)

De ChristenUnie wil de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verhogen naar – uiteindelijk – 67 jaar in 2023. Vanaf dat moment is de levensverwachting het ijkpunt.

SGP (Helemaal mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Niet mee eens)

De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen die nu 60 jaar of ouder is, vanaf zijn 65ste recht heeft op AOW. We willen dat vanaf 2018 de AOW -leeftijd stapsgewijs omhoog gaat zodat in 2030 de pensioenleeftijd 67 is. Een uitzondering willen we maken voor mensen met een lang arbeidsverleden: na 45 jaar werken heb je recht op AOW, ongeacht je leeftijd.

DPK (Mee eens)

Op termijn zal dat moeten om de kosten te dekken.

50PLUS (Niet mee eens)

50PLUS vindt dat pas zinnig over verhoging van AOW-leeftijd en pensioenleeftijd gesproken kan worden als er veel meer banen zijn. nu worden vele 65-jarigen vanwege de rekensom in een uitkering gestort, zonder dat met hun persoonlijke omstandigheden rekening wordt gehouden. Dat is onaanvaardbaar.

PPNL (Mee eens)

Door de gestegen levensverwachting zijn mensen sinds de invoering van de AOW steeds minder van hun leven gaan werken, en dus minder gaan bijdragen aan het stelsel. In de toekomst zal dit blijven dalen, dus een vaste AOW leeftijd is simpelweg onhoudbaar. Er moet wel serieus gekeken worden naar het verbeteren van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor oudere werknemers, en ook moeten fysiek zware beroepen hierop een uitzondering kunnen vormen.

MenS (Niet mee eens)

Lang leven betekent niet per se gezond blijven. Wel willen wij komen tot flexpensioenen, zodat mensen individueel kunnen kiezen.

LP (Helemaal niet mee eens)

Mensen moeten hun eigen pensioen verzekeren en kunnen daarbij zelf de pensioenleeftijd bepalen. De overheid dient zich niet verder te bemoeien met de pensioenen, en mag niemand verplichten zich bij één bepaald pensioenfonds aan te sluiten.

NL (Mee eens)

En natuurlijk van het soort werk dat iemand heeft gedaan en of er voldoende premies zijn betaald om de langere duur van de pensioenen te betalen. Immers de rekening moet wel worden betaald en mag niet worden afgewenteld op de jongere generatie.

SOPN (Helemaal niet mee eens)

Iedere Nederlander krijgt een onvoorwaardelijk basisinkomen, wanneer het aan de SOPN ligt. Daarmee komen de pensioenen te vervallen. De betaalde premies worden naar rato uitgekeerd.

PvdT (Mee eens)

Als we allemaal in goede gezondheid ouder worden, kunnen we ook wat langer werken.

LibDem (Helemaal mee eens)

Het vaststellen van de pensioenleeftijd is een politieke keuze, maar het moet geen automatisme zijn dat bij het verhogen van de gemiddelde levensverwachting de pensioenleeftijd mee veert. Daarnaast moet er, als besloten wordt de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen, gezorgd worden voor een goed vangnet, zodat mensen niet ineens zonder inkomen zitten.

AeuP (Mee eens)

Er is geen andere keuze ervan uitgaande dat de gemiddelde leeftijd omhoog gaat.

VVD (Helemaal mee eens)

De VVD wil dat ZZP’ers zich collectief, maar wel vrijwillig, kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, waardoor er een betaalbare verzekering voor ZZP’ers komt. De wettelijke belemmeringen die er zijn voor ZZP’ers om collectief pensioen op te bouwen, moeten worden weggenomen. De VVD heeft een initiatiefwetsvoorstel hierover aangekondigd.

PvdA (Mee eens)

Er zijn steeds meer mensen aan het werk als ZZP'er. Daarom wil de PvdA dat de voorzieningen voor ZZP'ers beter geregeld worden. Zo mogen werknemers die als ZZP’er aan de slag gaan aangesloten blijven bij hun bestaande pensioenfonds of -verzekering en krijgen zij recht op even goede arbeidsomstandigheden als gewone werknemers. Verdiensten moeten tenminste genoeg zijn om pensioen op te bouwen en om een verzekering te kunnen veroorloven voor arbeidsongeschiktheid en ziekte.

PVV (Neutraal)

PVV heeft geen toelichting gegeven.

CDA (Helemaal mee eens)

Zzp’ers moeten een pensioen op kunnen bouwen zonder dat dit vermogen in geval van faillissement door schuldeisers kan worden aangesproken. Iedere werkende – dus ook een zzp’er – moet tegen redelijke kosten een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten.

SP (Helemaal mee eens)

Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) die werk verrichten dat in hun sector voornamelijk in loondienst wordt gedaan, brengen we voortaan onder de sociale zekerheid.

D66 (Helemaal mee eens)

Steeds meer mensen kiezen voor een carrière als zzp-er. De eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit passen bij een moderne arbeidsmarkt. Onze sociale zekerheid loopt achter op deze ontwikkeling. Hierdoor zijn veel zzp-ers onverzekerd en sparen zij niet voor hun oude dag. D66 wil dat zzp-ers gemakkelijker aan kunnen haken bij sociale voorzieningen, op basis van keuzevrijheid.

GroenLinks (Helemaal mee eens)

Zelfstandigen hebben recht op betaalbare en toegankelijke (collectieve) verzekeringen voor zaken als arbeidsongeschiktheid en pensioen.

ChristenUnie (Mee eens)

Zelfstandigen zonder personeel hebben een belangrijk aandeel in de Nederlandse economie. Pensioenopbouw, het afsluiten van collectieve verzekeringen en scholing door zzp’ers worden beter gefaciliteerd.

SGP (Niet mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Mee eens)

De Partij voor de Dieren wil dat zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en flexwerkers toegang krijgen tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.

DPK (Helemaal mee eens)

ZZP'ers moeten een sociaal pakket van de overheid krijgen op vrijwillige basis.

50PLUS (Neutraal)

50PLUS heeft geen toelichting gegeven.

PPNL (Neutraal)

Deze vorm van ondernemen zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. De klassieke werkgever-werknemerrelatie staat in de moderne samenleving onder druk.

MenS (Helemaal mee eens)

Het is een schande dat steeds meer mensen noodgedwongen als zzp'ers aan de markt worden overgeleverd, bijv. door ontslag. Er moeten niet commerciële fondsen komen om dit te regelen.

LP (Helemaal niet mee eens)

Als de overheid iets regelt weet je zeker dat het géén maatwerk is, en veel te duur. Een zelfstandige kan zich, indien hij dat wil, prima zelf verzekeren.

NL (Neutraal)

Tegelijkertijd zie je mooie initiatieven als broodfondsen die uit de markt zelf komen.

SOPN (Helemaal niet mee eens)

Iedere Nederlander krijgt een onvoorwaardelijk basisinkomen, wanneer het aan de SOPN ligt. Aanvullende voorzieningen zijn daarom niet langer nodig.

PvdT (Mee eens)

PvdT heeft geen toelichting gegeven.

LibDem (Helemaal mee eens)

Ook voor zelfstandigen moet een goed sociaal vangnet zijn. Om de flexibele arbeidsmarkt goed vorm te geven is elke vorm van werk belangrijk, maar om de economie stabiel te houden, is inkomenszekerheid nodig. Dus niet alleen pensioen moet geregeld worden, maar juist ook inkomen/garantie van inkomen in mindere tijden.

AeuP (Niet mee eens)

Het ZZP is er ontwikkeld voor de eenvoud met betrekking tot belastingen en verzekeringen en moet daarom zelf zorgen voor de toekomst.

VVD (Helemaal mee eens)

De bijstand is echt een laatste vangnet. De bijstand is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Om het draagvlak hiervoor te behouden, moet de belastingbetaler ervan uit kunnen gaan dat het geld niet terechtkomt bij mensen die de kantjes ervan af lopen en gewoon geen zin hebben om te werken. Gemeenten moeten wat betreft de VVD een uitkering in dat geval direct intrekken.

PvdA (Mee eens)

Mensen die in de bijstand zitten hebben een sollicitatieplicht. Veel mensen zullen niet (meteen) een volledige betaalde baan kunnen vinden. Hen helpen we. Zo nodig krijgen ze een opleiding of een leer- werkbaan aangeboden.

PVV (Neutraal)

PVV heeft geen toelichting gegeven.

CDA (Mee eens)

Ook bij werkloosheid wordt de aanpak: van werk naar werk: iedereen doet mee. Bij de bijstand kan daar ook een andere vorm van deelname aan de samenleving tegenover staan, zoals vrijwilligerswerk.

SP (Niet mee eens)

De sollicitatieplicht van werklozen wordt afhankelijk van de individuele omstandigheden en de perspectieven op werk.

D66 (Neutraal)

D66 heeft geen toelichting gegeven.

GroenLinks (Mee eens)

Iedereen die langer dan een jaar werkloos is en geen recht meer heeft op WW wordt aan het werk geholpen of krijgt een leerwerkaanbod krijgt. Gemeenten krijgen de ruimte om individuele afspraken te maken over bijvoorbeeld scholing, begeleiding naar werk, aangepast werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg of zorg voor chronisch zieke kinderen of kinderen met een handicap. Wat mensen kunnen staat centraal. Participatie in de vorm van werk wordt ten minste beloond met het minimumloon.

ChristenUnie (Mee eens)

Voor wat hoort wat: Als je een uitkering krijgt, verwachten we - als je daartoe in staat bent – ook een tegenprestatie voor de samenleving. De ChristenUnie is een voorstander van het verplicht aannemen van een baan wanneer mensen in de bijstand niet direct een baan kunnen vinden. De werkloze mag hierbij een keuze maken uit drie opties om zo gemotiveerder aan de slag te gaan, ook moet vrijwilligerswerk tot de opties behoren. De ChristenUnie wil echter voor alleenstaande ouders met jonge kinderen een uitzondering maken zodat zij er kunnen zijn voor hun opgroeiende kinderen. Voor alleenstaande bijstandsouders met kinderen in de leeftijd tot 5 jaar geldt geen sollicitatieplicht, maar een scholingsplicht.

SGP (Mee eens)

SGP heeft geen toelichting gegeven.

PvdD (Niet mee eens)

De Partij voor de Dieren wil mensen niet verplichten om een baan aan te nemen, maar wil mensen die langdurig werkloos wel financieel stimuleren om maatschappelijke taken te vervullen. Het gevoel voor arbeidsparticipatie wordt hierdoor in stand gehouden en bevorderd. De duur van de werkloosheidsuitkering willen we inkorten, terwijl we in de eerste maanden de uitkering verhogen.

DPK (Helemaal mee eens)

edereen moet zijn in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien en dan kan men zich niet beroepen op status. Omstandigheden veranderen in het leven voortdurend en dus moet men mee. Als men een nieuwe werkkring gevonden heeft kan men er ongetwijfeld weer uitgroeien, maar niet via de WW of bijstand.

50PLUS (Neutraal)

50PLUS heeft geen toelichting gegeven.

PPNL (Neutraal)

PPNL heeft geen toelichting gegeven.

MenS (Niet mee eens)

Dat is heel individueel, afhankelijk van omstandigheden en leeftijd. Daarnaast doen velen heel belangrijk vrijwilligerswerk zoals mantelzorg. Dat moeten we niet afbreken, maar stimuleren.

LP (Neutraal)

Het ontslagrecht en het minimumloon zijn de grootste belemmeringen voor de arbeidsmarkt, alsmede de veel te hoge uitkeringen voor hen die niet invalide zijn. Schrap de belemmeringen en verlaag de uitkeringen tot het absolute minimum, zodat men er weer op vooruit gaat als men gaat werken. De inkomstenbelasting dient dan ook te worden afgeschaft.

NL (Neutraal)

De vraag moet zijn kan iemand werken want er zijn veel mensen in de bijstand die om allerlei redenen simpelweg niet kunnen werken. Wel kan gekeken worden wat mensen wel kunnen bijdragen aan de maatschappij.

SOPN (Helemaal niet mee eens)

Iedere Nederlander krijgt een onvoorwaardelijk basisinkomen, wanneer het aan de SOPN ligt. Iedereen is vrij om wel of niet te werken.

PvdT (Mee eens)

Iedereen moet een bijdrage doen aan de maatschappij.

LibDem (Helemaal mee eens)

Mensen die om wat voor reden dan ook niet kunnen werken, hebben recht op een sociaal vangnet, maar allen die dit kunnen, moeten op enige wijze actief blijven of worden. Participatie op de arbeidsmarkt is zowel sociaal als economisch gezien van groot belang: men blijft zichzelf ontwikkelen, ook al is dit (tijdelijk) op vrijwillige basis. Wel moet er duidelijk maatwerk geleverd worden en moet de verplichting niet buiten de capaciteiten van mensen vallen.

AeuP (Mee eens)

Iedereen heeft recht op een baan.
Terug naar boven