'Bruggen bouwen naar een nieuwe wereld'

Door in Nieuws

Lea Manders is lijsttrekker van de partij Mens en Spirit. Voor Nederland Kiest houdt ze een weblog bij. Lees hier haar eerste bijdrage.

Politiek is voor ons een dienende taak om met elkaar de samenleving vorm te geven. Politiek betekent voor ons een nadruk op en respect voor de authenticiteit van elk wezen, het vernieuwend nadenken en navoelen vanuit openheid, zingeving en spiritualiteit en de wens een samenleving zodanig te helpen vormgeven dat mens en milieu alle kansen hebben in al hun facetten tot hun recht te kunnen komen. Partij voor Mens en Spirit wil komen tot een “authentieke politiek”, die aangestuurd wordt met bezinning, overleg en wijsheid.

Onderstaand treft u wat punten uit ons programma. Het volledige programma staat hier.

Meebeslissingsrecht burgers en modernisering kiessysteem

Het politieke systeem van nu bestaat uit een elkaar kiezende elite en geeft weinig ruimte aan echt nieuwe geluiden. Om dit te doorbreken en in de toekomst te voorkomen, gaan we zoveel mogelijk werken met burgerfora en kaderstellende referenda, zowel lokaal als nationaal. We stellen tevens een nieuw kiessysteem voor, waarbinnen burgers per partij per thema, zoals onderwijs, gezondheidszorg of veiligheid gaan kiezen.

De Tweede Kamer dient beter in staat gesteld te worden direct kennis te nemen van wat er bij burgers leeft. Wij stellen een recht tot inspraak door burgers voor, dat rechtstreeks via televisie en internet te volgen is en waarop kamerleden reageren. Daardoor kunnen onderwerpen die voor de kiezer belangrijk zijn direct voorgelegd worden.

Burgers gaan deelnemen aan instanties en organisaties die het beleid beïnvloeden, bepalen en controleren. Ten minste 25% van het aantal mensen in belangrijke adviesraden gaat bestaan uit burgers, die vanuit hun deskundigheid, ervaring of interesse het collectieve belang willen en kunnen vertegenwoordigen.

Financiële crisis

Het huidige financiële systeem is niet meer onder goede controle van overheden gesteld en is gebaseerd op een voortdurend winst najagen. De gevolgen zijn duidelijk geworden tijdens de financiële crisis van 2008: overdadig speculatief gebruik van geld en geldscheppen (kredietverlening) waar geen reële goederen en diensten tegenover staan. De versoepeling van de financiële regelgeving in de afgelopen twintig jaar maakte de weg vrij voor deze vorm van casinokapitalisme, net als in de jaren twintig van de vorige eeuw. De bezuinigingen die als gevolg van deze crisis nodig zijn willen wij uitsmeren over een periode van acht jaar om de lasten minder zwaar te laten drukken op de samenleving.

Om herhaling van de financiële crisis te voorkomen is het van belang om de burger, bedrijven en de overheid af te schermen van dit casinokapitalisme, ofwel van geldscheppen ’uit de lucht’. Daarom willen we de huidige geldscheppende financiële instellingen splitsen in coöperatieve banken en zakenbanken. Met deze splitsing zorgen we ervoor dat er banken ontstaan, die de behoeften van de reële economie ondersteunen. In aanvulling hierop willen we nog een aantal belangrijke verbeteringen voor het financiële systeem doorvoeren, waardoor voor de samenleving risicovolle financiële handelingen aan banden worden gelegd.

Het garantie-inkomen

Mens en Spirit wil ouderschap en vrijwilligerswerk in het economische systeem betrekken, door de daar opgedane ervaring en inzet te honoreren met een garantie-inkomen en andere vormen van waardering of stelsels van beloning. Er wordt een garantie-inkomen van € 1000 per maand gefaseerd en experimenteel voor bepaalde groepen ingevoerd. Hierdoor worden de maatschappelijk “kanslozen”, kansrijk. Tegenover het garantie-inkomen staan afspraken over maatschappelijke dienstverlening. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden, eigenheid, interesse en talenten van de betreffende persoon. Dit garantie-inkomen dient genoeg inkomen te verschaffen voor een eenvoudig leven met de noodzakelijke basisvoorzieningen. Daarbuiten kan ieder eigen verdiensten genereren.

Ervarend leren binnen de gemeenschap

Scholen krijgen wettelijke ruimte om hun aanpak (en identiteit) te verbreden, waardoor verschillende typen leerlingen conform hun eigen talenten educatie en begeleiding kunnen ontvangen. Ouders en kinderen mogen intensief en beleidsbeïnvloedend bij het onderwijs betrokken worden. Scholen en buurten werken meer samen.

De inhoud van vakkenpakketten gaat gelijkwaardig aandacht geven aan de breedte van het menszijn:brede geestelijke ontplooiing, intuïtieve vaardigheden, cognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden, relatiekunde, leren ontspannen en maatschappelijke bewustwording. Vakken als muzikale vorming, drama, kunst, toneel en filosofie horen hierbij. Kennisverwerving dient zich daarnaast meer te richten op thema’s die vanuit een brede maatschappelijke visie belangrijk zijn: gezondheid, voeding, milieu, natuur, landbouw. Een herinvoeren van een soort ambachtsschool is voor ons een grote wens. Niet iedereen wil ‘met het hoofd’ werken.

De huidige kwaliteitsbewaking van het onderwijs vernauwt de educatieve mogelijkheden. Daarnaast dienen scholen rekening te houden met het zich gelukkig voelen van leerlingen en personeel en dit ook mee te nemen als kwaliteitscriterium.

Eigen verantwoordelijkheid en preventie

Medische behandelingen mogen er niet alleen zijn voor de rijken. Dat wordt wel het geval als er een eigen risico van € 775 per jaar wordt ingevoerd en het zelf dragen van allerlei extra kosten. Dit is een regelrechte bedreiging voor de volksgezondheid! Wij willen geen eigen risico meer en denken via preventie een grote financiële slag te kunnen slaan.

Goed voedsel heeft een bewezen invloed op het afweersysteem en daarmee op het voorkomen en herstellen van ziektes. Goede voeding dient voor iedereen bereikbaar te zijn. Door de invoering van een garantie-inkomenworden de voedselbanken overbodig gemaakt en wordt voedsel als grondrecht door de staat erkend.

Vrije keuze van heelmethoden en -middelen

De mens dient wettelijke keuzevrijheid te hebben van heelmethoden en heelmiddelen die passen bij de persoonlijke levensbeschouwing en het eigen wereld- en mensbeeld.

Met het huidige beleid van overheden (nationaal en Europees) krijgen consumenten en patiënten steeds minder keuzevrijheid als het gaat om geneesmethoden en -middelen, indien deze niet voldoen aan de gangbare wetenschappelijke maatstaven. In de visie van Mens en Spirit gaan marktwerking, commercie en zorg veelal niet samen. Privatisering van de gezondheidszorg wordt daarom teruggedraaid. Dit zorgt bovendien voor een sterke daling van de kosten, door besparing op onder andere administratie, management, reclame en werving. Burgers hebben het fundamentele recht om invloed uit te oefenen op de zorginstellingen.

Ontvlechting onderzoek/onderwijs en commercie

Commerciële farmaceutische bedrijven hebben vaak te veel invloed op adviesorganen, onderzoek, onderwijs en bijscholing. Onderzoek naar de (bij)werkingen van medicijnen is om financiële redenen vaak te summier en er worden soms zelfs onderzoeksgegevens achtergehouden. Daarom willen we de medische sector en de commerciële farmaceutische industrie gaan ontvlechten. Artsen zouden geen verplichte bijscholing meer moeten krijgen via commerciële partijen. Universiteiten moeten niet meer worden gedwongen om samen te werken met commerciële partijen en hun onderzoeksresultaten hoeven te vercommercialiseren. Wetenschappelijk onderzoek zou ter goedkeuring en toetsing niet langer moeten worden beoordeeld door farmaceuten, maar door de overheid en onafhankelijke deskundigen.

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van privacy dient altijd het uitgangspunt te zijn bij het ontwerp van grootschalige informatiseringsprojecten. Deze systemen moeten niet meer informatie opslaan dan strikt noodzakelijk (dataminimalisatie) en alleen voor een vooraf beschreven doel (doelspecificatie). Zij moeten anoniem zijn waar mogelijk (anonimisering) en zo kort mogelijk worden opgeslagen (termijnverkorting). De burger dient inzicht te hebben in het gebruik én toekomstig gebruik van zijn privé-gegevens (transparantie) en we moeten alleen de burger laten bepalen wat er met de gegevens gebeurt en de mogelijkheid geven om de gegevens te vernietigen (zelfbeschikking).

Bovendien moet duidelijk worden vastgelegd wie er toegang hebben tot de data (toegangscriteria). Systemen die nu worden ingevoerd, zoals het Elektronisch Patiënten Dossier, de OV-chipkaart en het biometrisch paspoort, moeten opnieuw worden ingericht volgens deze beginselen.

Betere bescherming belangen consument

De vrije marktheeft een aantal grote nadelen. Het is niet eenvoudig om als burger ‘door de bomen het bos te zien’. Partij voor Mens en Spirit wil een meer uitgebreide bescherming van de belangen van deconsument.

Bedrijven die dure consumptiegoederen verkopen (meubels, keukens, enzovoorts) dienen aangesloten te zijn bij een garantiefonds of geschillencommissie waardoor in geval van faillissement de koper zijn of haar geld terug ontvangt of de goederen alsnog geleverd krijgt. Ook kunnen contracten niet meer per telefoon of aan de deur worden afgesloten. De potentiële klant die interesse heeft ontvangt een contract dat getekend opgestuurd dient te worden om rechtsgeldig te kunnen zijn.

Burgers die bij de BKR (Bureau Krediet Registratie) geregistreerd worden of waarvan een registratie wordt gewijzigd, ontvangen binnen een week hierover een brief die hen inzage geeft in de melding en de stand van zaken. Burgers die door de overheid in een situatie worden gebracht waarin zij rechtshulp nodig hebben, dienen deze kosten vergoed te krijgen. Beoordeling hiervan wordt door een‘commissie rechtshulp’ gedaan.

Iedereen zijn eigen energiebron

Een nieuwe kerncentrale in Borssele wijzen wij af. Partij voor Mens en Spirit wil een feed-in systeem in Nederland realiseren. Deze manier om de burger een vergoeding te geven voor eigen opgewekte duurzame stroom die aan het net wordt geleverd, is in Duitsland, Spanje en Denemarken een succes.

Een principiële keuze dient te worden gemaakt om de overgang in te zetten naar een geheel andere energievoorziening, waarbij energieonafhankelijkheid van de burger voorop staat.

Gentechnologie aan banden

De gentechnologie kent nadelen en risico’s die volgens Mens en Spirit zwaarder wegen dan de “gunstige” effecten. Ten eerste leidt dit tot een grote macht van biochemische multinationals. Momenteel controleren slechts enkele bedrijven meer dan 50 procent van de zaden- en bestrijdingsmiddelenmarkt. Ten tweede komen deze gengewassen in het milieu terecht. Ten derde wordt gevreesd dat transgene gewassen tot allergieën, kanker, immunologische problemen, onvruchtbaarheid en andere gezondheidsproblemen kunnen leiden. Ten vierde zijn genetisch gemodificeerde producten in het algemeen minder smaakvol dan de natuurlijke variant, waardoor ze vaak als veevoeder dienen.

De internationale wetgeving en controle is te soepel. Consumenten weten niet of zij producten kopen met transgene ingrediënten. Deze ontwikkelingen vinden wij zorgelijk en onacceptabel. Consumenten hebben het recht te weten wat men eet. Wij willen alle transgene gewassen Nederland uit hebben!

Tip: gebruik de pijltjestoetsen om snel tussen artikelen te bladeren.
Terug naar boven